Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_Syr, 549. lpp., 27. rindiņa

1: 23. Vnd gribbi tu Deewam kalpoht / tad darri to no Śirds ka tu
2: Deewu nhe kahrdiny.
3: 24. Dohma vs to Dußmibu / kattra ghalla` nahx / vnd vs to At-
4: treep§chanu / kad töw noh§t buhs.
5: 25. Ai§to kad kas peähdiß gir / buhs tam dohmaht / ka tas attkal
6: ißalkt warr / vnd kad kaß Baggahtz gir / buhs tam dohmaht / ka taß
7: attkal Nabbax tapt varr.
8: 26. Ai§to preek§ch Wackaru ghan warr da§chade lehkteeß / nhe ka
9: Rieta` by / vnd tas wißnotaļ nohteek dries preek§chan Deewu.
10: 27. Śaprohtiex Czillwähx par §chahms wi§śams leetahms doh-
11: ma / vnd śargayahs śöw par Ghräkeems / teekams tas wehl Ghrä-
12: koht warr.
13: 28. Kam Prahtz gir / tas vsjäm tahdu Ghuddribu / vnd kaß to
14: dabbu / tas teitz to.
15: 29. Kas tahdu Mahzibu parei§e mahziyees gir / tas warr śöw
16: ghuddrige turrehtees / vnd krahßne no to runnaht py labbumu.
17: XIX. CAPUT D. M. L.
18: 30. NHe darri pehtz tawas Ļaunas eekahro§chanas / bett Lau-
19: §i tawu eegribbe§chanu.
20: 31. Ai§to ja tu darri pehtz tawu Ļaunu eekahro§chanu /
21: tad tu taweems Enaideneekeems pattz kauna` darri§śees.
22: 32. Nhe e§śi Pliteneex / vnd nhe jautzees pliethet.
23: 33. Ka tu nhe kļu§śi Deedelneex / vnd kad töw muh§cham Nauda
24: nhe gir macka` / vs addo§chanu jajäm gir.
25: 1. STrahdneex kas śöw labpraht ped§errahs / tas nhe tohp bag-
26: gahtz / vn~ kaß ma§u nhe taupa / tas alla§chien nabbagahx kļuh§t.
27: 2. Wiens vnd Śeewas apmahneh tahs Ghuddrus.
28: 3. Vnd kattri śöw py Maukahms kerrahs / kļuh§t tracki / vnd
29: dabbu Kußtoņus vnd Tahrpus par algu / vnd śakal§t czitteems par
30: wehra` jemmigu Siem.
31: 4. Kas dries titz / tas gir no nhelabbas Śirds / vnd darrahs śöw /
32: tha ligdams peewillteeß / pa§§cham ghaudu.
33: 5. Kas śöw preezayahs / ka tas blehdibu darryht warr / tas tohp


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015