Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_Syr, 545. lpp., 17. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Nhebehdneex

1: 13. Tas Beßdeewiex ar śawu Nhetayßnibu nhe ißbehks / vnd tah
2: Tayßniba czerriba nhe pallix aran.
3: 14. Wi§śa labbu darri§chana śawu Weetu attras / vnd ick kat-
4: tram notix / ka wings gir nopellniyis.
5: 15. Nhe śacky / Tas Kunx nhe luhko pehtz man.
6: 16. Kas Debbe§śies pehtz man ohla? Tahda` leela` Pullka` nhe doh-
7: ma wings vs man? Kas es prettie tahdu leelu Pa§śaul äßmu?
8: 17. Ai§to reds / Wiß tas Debbes wi§śur / ta Juhreh vnd Semmeh
9: rieb ?
10: 18. Kalni vnd Eeleiyas trie§śeh / kad wings mayahs pemeckleh / nhe
11: buhtu wings tad tawa` Śirdy red§eyis ?
12: 19. Bett ko wings gribb darrieth / to nhe räds nhe weens / vnd ta
13: Auka kattra nahkdama nahk / nhe nomanna nhe weens Czillwähx.
14: 20. Vnd wings war dauds darryht / ko nhe weens nhe §keet / vnd
15: kas warr i§śatziet vnd czee§t / kad wings śohda ?
16: 21. Bett tahda Draude§chana gir ļohte tahļ no Atzeems.
17: 22. Vnd kad kahtz Nhebehdneex to d§irrd / tad wings tatt§chu śa-
18: wa` Trackuma` palleek / vnd py śawas mullde§chanas.
19: XVII. CAPUT D. M. L.
20: 23. MAns Bährns / klau§śi mannis / vnd mahzays to Ghud-
21: dribu / vnd jem wehra mannus Wahrdus no wi§śas
22: Śirds.
23: 24. Es töw pattee§§u Mahzibu do§§chu / vnd töw §kai§te mahzi§chu.
24: 25. Deews gir no Eeśakumu śawu Darbu labbe ißtay§śiyis.
25: 26. Vnd ick kattram śawu pa§§chu darbu dehwis.
26: 27. Vnd vsturr tohs alla§chien / tahda` parei§a` buh§chana` / ka tee
27: śawu Ammatu alla§chien darra.
28: 28. Vnd weens ohtru nhe kaweh / bett winja Pawehle§chany al-
29: la§chien paklau§śigy gir.
30: 29. Wehl / gir wings arrid§an wir§śu Semmes luhkoyees.
31: vnd to ar śaweems dawaneems ißpilldiyis.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015