Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_Syr, 542. lpp., 32. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: śaßtapps

1: 14. Nhe aismir§ti to Nabbagu / kad töw preeziga Deena gir / tad
2: töw arrid§an Preex notix / kattru tu gribbi.
3: 15. Tatt§chu tawy gruhty §weedry czittam att§tahtini / vnd
4: darbs teems Pa§tareems dohtins.
5: 16. Dohd labpraht tad tu attkal dabbui§śy / vnd §wehty tawu
6: Dweh§śel.
7: 17. Ai§to kad tu nomirris e§śi / tad e§śy tu pee=ehdis.
8: 18. Wi§śa Mee§śa śadäll ka kahda drehbeh / ai§to ta gir ta wätza
9: śaderre§chana / töw buhs mirrth.
10: 19. Jht ka tee §aļļe lappy / vhs §kai§tu Kohku / czitty nokriet / czit-
11: ti attaug.
12: 20. Ta gir arrid§an ar teems Ļaudeems / czitty mirr§t / czitti pee-
13: d§ämm.
14: 21. Wi§śahms ißniekdamahms leethams buhs ghallu jembt / vnd
15: kam ar tahms Ammatz gir / broutz arrid§an proyam.
16: XV. CAPUT D. M. L.
17: 22. LAbb tham / kam alla§chien ar Deewa Wahrdu ammatz
18: gir / vnd to pa§§chu iߧtah§ta vnd mahza.
19: 23. Katters to no Śirds apdohma / vnd wißkim śap-
20: pra§t mahzahs / vnd pehtz tahs Ghuddribas alla§ch wayrahk jouta /
21: vnd §läppähny winjai pehtz §tayga / kur winja noeedt.
22: 24. Vnd §kattahs pa winjas Lohgu eek§chan / vnd klau§śahs py
23: winja Durrweems.
24: 25. Meckleh mayaweetu tuwu py winjas Nammu / vnd vhszeļļ
25: śawu buhdu py winjas Śeenu / vnd gir winjam labba Mayaweeta.
26: 26. Wings näß śawus Bährnus arrid§an appak§chan winjas
27: Jumtinju / vnd palleek appak§chan winjas Leewehny.
28: 27. The appak§cha kļuh§t wings preek§ch to Kar§tumu ghlabbohtz /
29: vnd gir winjam weena krahßna d§iewo§chana.
30: 1. THo nhe darra nhe weens / ka kas to Kungu by§tahs / vnd kas
31: śöw py Deewa Wahrdu turrahs / tas attrohd to.
32: 2. Vnd winja tahm śaßtapps / ka kahda Mahte / vnd to śayems
33: ka kahda jauna Bruhte.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015