Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_Syr, 539. lpp., 8. rindiņa

1: 19. Śawu Ghalwu wings krattieß / Rohkas kulldams / (manu
2: plaudet, Gr.) töw §mee§śees / vnd to Mutt vsmetties.
3: XIII. CAPUT.
4: KAs Picki aißkarr / tas aptraipahs ar to / vnd kas ar läppnu
5: d§iewo / tas mahzahs läppnibu.
6: 2. Nhe dohdees py kahdu Spetzigu vnd Baggatu / czittady
7: tu leelu Naßtu vskrauyees.
8: 3. Ko buhs Mahlapohdam / py warrja Pohdu? Ai§to ja tee koh-
9: pa dau§ahs / tad wings śaplie§t.
10: 4. Tas Baggahtz darra nheparey§i / vnd grä§cho wehl / bett tam
11: Nabbagam buhß czee§t / vnd wehl patteickt.
12: 5. Tick ilgy ka tu winjam pallid§eht warry / buhs töw winjam pal-
13: lid§eht / bett kad tu wayrs nhe §peh / nhe bähdahs wings töwis.
14: 6. Tick ilgy ka töw kas py Rohkas gir / wings ar töw baryoyahs /
15: (§i habueris, convictor erit tuus, Gr.) vnd winjam neeka nhe ruhp / kad tu
16: ißniex§ti.
17: 7. Kad winjam töwis wayaga / tad wings töw di§chany warr bril-
18: leht / §meedamees / śohla töw dauds vnd dohd töw tohs labbakus
19: Wahrdus / śatzidams / gir töw kas wayaga?
20: 8. Vnd luhds töw kahdas rey§as trieß Wee§śibahs willdams / tee-
21: kams ka wings töw ißpoh§ta / (Gr.donec exhau§erit te.) vnd töw pehtz
22: ap§mey.
23: 9. Vnd jeb§chu wings tawas bähdas räds / tatt§chu wings pehtz
24: töw nhe ohla / vnd Ghalwu par töw kratta.
25: 10. Tapehtz peeluhko / ka tawa Weentee§śiba töw nhe peewills.
26: 11. Vnd Nhelaimeh ne§śis.
27: 12. Kad kahtz Warrähns gribb töw py śöw wilkt / tad leed§ees /
28: tad wings töw wehl wairahk py śöw wilx.
29: 13. Nhe §peedeeß töw patz py winju / ka tu nhe kļuh§śy noh§t§tumtz /
30: Nhe behds arrid§an par leeku / ka tu wayad§ieba` warrähtu pallied§eht.
31: 14. Nhe leed§ees / ja wings töw ko pawehļ / bett nhe paļauyees
32: vs to / ka wings taws Draux gir. Ai§to wings töw tah kahrdena /
33: vnd ta labbinadams (tanquam arridens.) wings töw ißklau§śena.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015