Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_Syr, 535. lpp., 15. rindiņa

1: 31 Mans Bährns / Nhelaymiba e§śy preeziex / vnd leeliyees vs
2: tawu Ammatu.
3: 32. Ai§to kas py śawu Ammatu ißbayloyahs / kas grib tam pallid-
4: §eht? Vnd kas grib to py ghodu patturreht / katters śawu Ammatu
5: patts nheghoda?
6: 33. Tas Nabbax tohp czeenietz śawas ghuddribas pehtz / vnd tas
7: baggatz śawas baggatibas dehļ.
8: 34. Bett gir ta Ghuddriba teicktina py kahdu Nabbagu / ka wehl
9: wayrahk py kahdu baggatu? Vnd kaß Baggatam nickne klah-
10: yahs / tas wehl wayrahk Nabbagam nickne klahyahs.
11: 1. TA Ghuddriba tha Sämmaka czeļļ to ghoda / vnd śädena to
12: py leeleems Kungeems.
13: 2. Töw nhe buhs nhe weenu teickt / śawas leelas vsluhko§channas
14: dehļ / ney kolabbu neewaht śawas ma§as vhsluhko§channas dehļ.
15: 3. Ai§to ta Bitteh gir maß Puttnis / vnd dohd tomehr tohs wi§śo=
16: śalldakus Augļus.
17: 4. Nheläppo tawo drahno dehļ / vnd nhe e§śi ghrä§nis jeb tu gho-
18: da` śehdy / Ai§to Deews gir bryniex śawohs darbohs / vnd nhe weens
19: nhe §inna / ko wings darryth gribb.
20: 5. Dauds Wirr§śeneekeems gir §emmeh ja nośäd biyis / vnd gir tam
21: tas Krohnis vsliektz / vs kattru wiß nhe gir czärrähtz.
22: 6. Dauds leely Kungy gir ißnieku§§chy / vnd warrähny Koningi
23: gir czitteems Rohka tappu§chy.
24: 7. Nhe weenu nhe pa§uhdiny / pirms tu to leetu ißmanny / Jß-
25: manny pirmahk vnd tad to Śohdy.
26: 8. Töw nhe buhs adbildeht / (Gr, ne re§pondeas) pirms tu to leetu
27: ißklau§śy / vnd leetz tohs Ļaudis pirmahk ißrunnaht.
28: 9. Nhe jautzees §we§§chohs leetohs / vnd nhe śehd py nhetayßnu
29: Tee§śu.
30: XI. CAPUT D. M. L.
31: 10. MAns Bährns / nhe bah§ays da§chadahs leetahs / ai§to ja
32: tu da§chadus leetus vsjem§śees / dauds tu no tahms nhe
33: vspellni§śy. Jeb§chu tu §tippry pehtz to cziniyeeß / tad tu


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015