Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LVM, 69. lpp., 1. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: czittkahrt

1: winjo Beedri. Ai§to juhß biyaht czittkahrt Tum§śiba / bett
2: nu e§śeeta juhß weena Ghaißma eek§chan to Kungu.
3: Staighayeeta ka tee Bährni tahß ghai§chumas. Tee
4: augļi tha gharra gir wi§śenada laipniba / vnd Taißniba /
5: vnd Pattee§śiba.
6: Evangelium am dritten Sontage in der Fa-
7: §ten / genand Oculi, Luc. 11.
8: TAs Kunx JE§us iß-
9: d§inna weenu Wällu /
10: tas by Mähms. Vnd tas
11: notickahß / kad tas Wälls
12: ißbehd§e / tad runnaya tas
13: Mähms / vnd tee Ļaudis
14: brienoyahß. Bett czitti no
15: teems śatziya: Tas ißd§änn
16: tohß Wällus czaur Beel-
17: zebubu / to Wirr§śeneeku to Wällo. Bett czitti kahrdena-
18: ya to / vnd ghribbeya no to weenu Siem no Däbb䧜u.
19: Bett wings nomanniya winjo Dohmas / vnd śatziya vs
20: teems: Jck=kattra Wall§tiba / ja ta śawa` §tarrpa` enaida`
21: tohp / ta tohp ißpoh§tita / vnd weens Namms krieth vs oh-
22: tru. Gir tad tas Sathanas arrid§an śawa` §tarrpa` enie-
23: da` / ka ghribb winja Wall§tiba pallickt? Kad juhß śackaht /
24: Es ißd§ännu to Wällu czaur Beelzebubu?
25: Bett kad es tohß Wällus czaur Beelzebubu ißd§ännu /
26: czaur ko ißd§än~ tad tohß juh§śi Bährni? Tapehtz buhß tee
27: juh§śi tee§śatayi. Bett ja es czaur Deewa pirxtu tohß wäl-
28: lus ißd§ännu / tad nahk jo ta Deewa Wall§tiba py jums.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015