Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LVM, 53. lpp., 11. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Śirrdtzdibbenigu

1: vnd śatziya / Kunx / pallied§i mums / mehß ghrimm-
2: §tam. Tad śatziya wings vs teems / Juhß Ma§etitzigi /
3: kapehtz e§śeeta juhß tick bailigi? Vnd czehlehß auk§cham /
4: vnd apdraudeya to Wehyu vnd to Juhri / tad tappa taß
5: itt klus. Bett tee Czillwäki i§śabrienoyahß / vnd śatzi-
6: ya / kahtz Wiers gir taß? Ka tam Weh§§ch vnd Juhre
7: paklau§śige gir.
8: Epi§tel am fünfften Sontage / nach der Er-
9: §cheinung CHri§ti / Colo§. 3.
10: MYļi brahļi / apwellzeeta nu / ka Deewa ißräd§äti
11: §wähti / vnd mieligi / Śirrdtzdibbenigu §chälä§tibu /
12: laipnibu / Sämmo§chanu / lehnprahtibu / Patzee§chanu /
13: vnd weens pann䧜ahß ohtru. Vnd peedohdeetees weens
14: ohtram / ja kamlabba vs ohtru ja=śuhd§ahß gir / ihten ka
15: CHri§tus jums peedewis gir / tha juhß arrid§an. Bett
16: par wi§śahm leetahm / apwellzeeta to Mielibu / kattra gir
17: tas śaitz tahß pillnibas. Vnd tas Deewa Meers laid
18: wallda juh§śahß Śirrdiß / py kattru juhß arid§an aizena-
19: ti e§śeta eeck§chan weenu Mee§śu. Vnd e§śeeta patteizigi.
20: Leezeta to Wahrdu Chri§ti baggatige §tarrpa jums d§i-
21: woht / eeck§chan wi§śenadas Ghuddribas pamahzeeteeß
22: vnd peeminnietees śöw pa§§chus ar D§eeßmeems vn~ pat-
23: teizigeems / vnd Gharrigems mieligeems D§eeßmeems /
24: vnd d§edaht tam Kungam eek§chan juh§śahms śirdeems.
25: Vnd wiß ko juhß darraita / ar wahrdeems jeb ar darr-
26: beems / to darraita eeck§chan to wahrdu tha Kunga JE§u /
27: vnd patteizeeta Deewam vnd tam Thäwam czaur to.
28: Evange-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015