Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LVM, 50. lpp., 7. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Dußmibai

1: MYļi Braļi / Nhe §keeteetees pa§§chi Ghuddri 䧜o-
2: §chi / Nhe atmaxayeeta nheweenam ļaun ar ļaun
3: Paradaita ickweenam no Śirdts Ghodu. Ja tas tha
4: warr buht / tick dauds ka juhß §pehyaht / tad e§śeta ar
5: wi§śems Czillwäkeems ar Meeru. Nhe attreebeeteeß
6: pa§§chi / manni wi§śmiligi / bett dohdeeta Weetu Deewa
7: Dußmibai. Ai§to raxtiets §tahw. Ta Attreep§chana
8: peedärr man / es gribbu attmaxaht / śacka tas Kunx.
9: Ja nu taws Eenaidneex ißallzis gir / tad ähdini to /
10: gir wings ißtwiezis / tad d§irrdini to. Kad tu to darri /
11: tad tu quählaiņus Ohgļus vs winja Ghallwu śakrah§śi.
12: Nhe leetzees töw no to Ļaunu vswarreht / bett vswarrit
13: tu to Ļaunu ar Labbumu.
14: Evangelium am dritten Sontage nach der
15: Er§cheinung CHri§ti / Matth.8. Cap.
16: KAd JE§us no Kall-
17: nu noghaya / ghaya
18: tam dauds Ļaudis packaļļ.
19: Vnd raugi / weens Spit-
20: taliex Wiers nahze / vnd
21: peeluhd§e to / vnd śatziya :
22: Kunx / ja tu gribbi / warri
23: tu man ghanne §kie§tiet.
24: Vnd JE§us iß=§teepe śawu
25: Rohku / ai§kare winju / vnd śatziya / Es gribbu to dar-
26: ryht / thopi §kie§ts. Vnd tudeļin kļua wings no śawas


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015