Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LVM, 46. lpp., 15. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: mayahß

1: turrehtees / vnd ka tas ghaddige no śöw turrahß / ick=kat-
2: tris / ka Deews ißdalliyis gir to Mähru tahß Titzibas.
3: Ai§to ihten / ka mums weena` Mee§śa` dauds Lohzekļi gir /
4: bett nhe wi§śeem Lohzekļeem weenahds darbs gir: Tha
5: 䧜am mehß dauds weena Mee§śa eek§chan CHri§to / bett
6: muh§śo §tarpa gir czitts czitta Lohzeklis / vnd gir mums
7: da§chadi Dawani pehts tahß §chäla§tibas / kattra mums
8: dohta gir.
9: Evangelium am er§ten Sontage nach der H.
10: drey Könige Tage / Luc. 2.
11: JESV Tähws vnd Mahte ghaya ick=ghaddus vs
12: Jeru§alem / leeladeena Swähtkohß. Vnd kad
13: wings diwipadeßmittus ghaddus wätz by / ghaya tee vs
14: Jeru§alem pehts to Eeraddumu to Swähtko. Vnd kad
15: tahß Deenas pabeiktas by / vnd tee atkal mayahß ghaya /
16: palicka tas Bährns JESVS eek§chan Jeru§alem / vnd
17: Tähws vnd Mahte nhe §innaya to. Bett tee §kitta / to
18: 䧜am py teems czeļļa Ļau-
19: deems / vnd nahze weenu
20: Deenas ghayumu / vnd
21: meckleya to py teems Rad-
22: deems vn~ Pa§ie§tameems.
23: Vnd kad tee to nhe attrad-
24: da / ghaya tee atkal vs Je-
25: ru§alem / vnd meckleya to.
26: Vnnd tas notickahß pehtz


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015