Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LVM, 224. lpp., 21. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Pahtagahms

1: mi tahs attdarriet / kattras ar §tipprahms Atzläghams vnd D§äll§a=
2: klinckeems by apdarrinatas / gir śöw pa§§chas app to śäßtu Stundu
3: Nackty attdarriyu§§chahß. 21.Junij. App Śehna laiku gir räd§äti
4: Paddebbe§śies Ratti=liddinayammees / vnd ka kahtz leels Spähx no
5: Jahtneekeems vnd Kahyeneekeems Paddebbe§śies śa=eiyoht / vnd koh-
6: pa kauyohtees nackty. To Deenu pirrms Wa§śara§wähtkeems / kad
7: tee Ba§nizaskungi eek§chan to Ba§nizu ghribbeyu§chi śattai§śiet / kas
8: vs Śwähtkeems wayad§eya / gir tee leelu dimbdu / vnd pehtz weenu
9: Ballxni d§irrdeyu§chi / katters gir brehzis / laideeta mums no §chenne-
10: nes noh§t behkt. Jeb tomähr czitti śacka / tas 䧜ohtz to laiku notitzis /
11: kad tas preek§chkarrayams Autz Ba§niza` CHri§to mirr§toht / gir śa-
12: plie§śis.
13: Tur gir arrid§an weens Czillwähx biyis / JE§us / Anani däh-
14: wähtz / nabbaga Wiera Dähls / tas patz nahkdams Jeru§alemeh vs
15: teems Wa§śara§wähtkeems / gir ar leelu §tippru Gharru brehzis: Ock
16: weena Kleek§chana no Au§trumas / ock weena Kleek§chana no Wa-
17: ckara pu§śes / ock weena Kleek§chana no t§chettreems Wehyeems / wee-
18: na Kleek§chana par wi§śu Jeru§alem vnd to Ba§nizu / weena leela
19: Waida par Bruht vnd Brudgamu / weena Kleek§chana par wi§śeems
20: Ļaudeems. Vnd ta wings Deenas vnd Nacktis waideya / vnd §kreya
21: ka trax apkahrt eek§chan to Pili. Vnd jeb§che Winju zitti ar Pahta-
22: gahms vnd Riextehms §chaute / kattri §chohß Wahrdus ka nhelab-
23: bus par to Pili labpraht nhe d§irrdeya / tad to mähr Wings nhe zeete
24: kluß.
25: Vnd kad §chiß Czillwähx preek§chan to Semme§śohgi nowä§ts
26: gir / kattru tee Römeŗi eelicku§chi by / katters to arrid§an ar Pata-
27: gahms ghau§che lieds patt A§śinim §chau§t licka / tomähr nhe gir
28: Wings nhe ar weenu Wahrdu §chäla§tibu luhd§ees / nei kahdu A§śaru
29: ißlaidis / bett bes mitte§chanas wi§śa` ghallwa` brehzis / Way / Way /
30: töw / O tu nabbaga Jeru§alem. Albinus tas Śohgis gir to ka kah-
31: du Jegki §mehyis. Bett §chiß Czillwähx nhe gir śeptinyohß Ghad-
32: dohß dauds ar Ļaudeems runnayis / bett alla§ch weens ghayis / ka
33: kahtz Czillwähx kas ko labb ļohte py śöw pa§§cham apdohma / vnd gir


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015