Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LVM, 208. lpp., 17. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: Eli§abeth

1: to räd§ädama / ißtruhzenayahß tha par winja Wallodu /
2: vnd domaya / kahda §weizena§chana gir ta? Vnd tas
3: Engels śatziya vs tahß / nhe bye§tees Maria / tu e§śi §chä-
4: la§tibu py Deewu attraddu§śi / Reds / tu tap§i apghrute-
5: nata eek§chan Mee§śu / vnd peed§im§śi weenu Dählu / tha
6: Wahrdu buhß töw JE§us dehweht / tas buhß leels / vnd
7: taps weens Dähls tha Wi§śaauxtaka dähwähtz / vnd
8: Deews tas Kunx dohß tam to Krähßlu śawa Tähwa
9: Dawida / vnd tas buhß weens Konings par to Nammu
10: Jacob muh§chige / vnd tha Koninja=Wall§tiba nhe mit-
11: teh§śees.
12: Tad śatziya Maria vs to Engeli / ka buhß tam notickt?
13: Ai§to es nhe §innohß no kahdu Wieru? Tas Engels ad-
14: billdeya vnd śatziya vs tahß: Tas §wähtz Gharrs par töw
15: nahx / vnd tas §pähx tha Wi§śa=auxtaka töw apähnohß.
16: Tapehtz arrid§an tas §wähtais / kas no töw peed§imbs /
17: taps Deewa Dählß śaucktz. Vnd jemm währa / Eli§a-
18: beth / tawa Radda / gir arrid§an apghrutenata ar weenu
19: Dählu wätza buhdama / vnd eet nu śä§ta` Mehne§śy / kat-
20: trai tahda §lawa gir / ka tha nhe=aughliga 䧜oti. Ai§to
21: Deews warr wi§śas leetas darriet. Bett Maria śatziya:
22: Red§i / es äßmu tha Kunga Kallpone / mann noteek / ka tu
23: śatziyis e§śi. Vnd tas Engelis §kierehß no tahß.
24: Epi§tel am Tage Philipp vnd Jacobi /
25: Ephe§. 2.
26: MJeļi Brahļi / Juhß nhe e§śeeta wairs Wee§śis vnd
27: Swe§§chineeki (Dunaeburg, Kirweneeki.) bet Namm-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015