Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LVM, 106. lpp., 6. rindiņa
Pozicionētais vārdlietojums: czätzinn

1: Tad jehme tee Kaŗŗawieri JE§um / ißwillka win-
2: jam to Mehteli / vnd apwillka winjam śawas pa§§chas
3: Drehbes / vnd no wedde winju ka tee winju Kru§ta śi§tu /
4: vnd wings ne§śe śawu Kru§tu.
5: Vnd iß eiyoht / attradda tee weenu Czillwäku / kat-
6: ters czätzinn ghaya / no Kyrene / ar wahrdu Simon / kat-
7: ters no Lauku nahze / katters by weens Tähws Alexandri
8: vnd Ruwi / to §peede tee / ka tam by winja Kru§tu ne§t / vnd
9: czehle to Kru§tu vs to / ka tas to JE§u packaļ nä§tu.
10: Bett leels pullx Ļau§cho vnd Śeewas ghaya packal
11: winju / tee §chälodami apraudaya winju. Bett JE§us
12: apghree§ehß ds tahms / vnd śatziya? Juhß Meitas no
13: Jeru§alemes / nhe raudaita par mann / bett raudaita par
14: śöw pa§§chahms / vnd par juh§śeems Bährneems. Ai§to
15: red§eeta / tas laix nahx / kad śatzies / §wehtiti gir tahß Nhe=
16: aughlighaß / vnd tahß Mee§śas / kattras nhe gir Bähr-
17: nus n䧜u§chas / vnd tahß Kruhtiß / kattras nhe gir Siedi-
18: nayu§chas. Tad eeśahx tee śatziet vs teems Kallneems :
19: Krieteeta par mums / vnd vs teems ma§eems Kallneems :
20: Apklayeeta mums. Ai§to ja tas tohp darrietz py to §aļļu
21: Kohku / kas tad wehl notix py to śackalltu§chu. Bett turr
22: tappa arrid§an nowäßti diwi czitti Ļaundarritayi / ka tee
23: ar winju nomaitati taptu. Vnd tee no wedde to py to wee-
24: tu / kattru śautz vs Ebrei§ku Wallodu Gollgatha / tas gir
25: vs muh§śu Wallodu / Peeres weeta / vnd tee dewe winjam
26: Ettickis jeb Wienu ar Mirrhem śayauktu d§errt / ar
27: Schullti śamai§śitu / vnd to baudiyis / nhe ghribbeya
28: wings to d§errt.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015