Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 431. lpp.

1: MAnna Dweh§śele ghull eek§chan Pie§chļeems / Eepreezini
2: mann pehtz tawu Wahrdu.
3: 26. Es §tah§tu mannu Zeļļus / vnd tu packlau§śi mann /
4: Mahzi mann tawas Taißnibas.
5: 27 Pamahzi mann to Zeļļu tawo Baußlo / tad ghribbu es run-
6: naht no taweeems Brienummems.
7: 28. Es bähdoyohs / ka mann ta Śirrdtz nokal§t / Ee§tipprini
8: mann pehtz tawu Wahrdu.
9: 29. Noghrees no mann to nhetaißnu Zeļļu / vnd wehl mann
10: tawu Baußlu.
11: 30. Es äßmu to Zeļļu tahs Taißnibas ißwehleyees / tawu Tee§-
12: śu äßmu es preek§ch śöw litzees.
13: 31. Es kaŗŗu py taweems Leezibeems / Kunx nhe ļaw mann
14: kauna` tapt.
15: 32. Kad tu mannu Śirrdi eepreezini / tad täcku es to Zeļļu ta-
16: wo Baußlo.
17: Ghohtz gir tam Tähwam / vnd tam Dählam / vnd etc.
18: Das 12. Capittel des Propheten E§aiae.
19: Jch dancke dir HErr / das du zornig bi§t gewe§en vber etc.
20: ES patteitzo töw Kunx / ka tu Dußmiex e§śi vs mann biyis /
21: vnd tawa Dußmiba attghree§u§śees gir / vnd eepreezini mann.
22: 2. Red§i / Deews gir mans Pe§titais / es äßmu ar meeru /
23: vnd nhe bie§tohs / Ai§to Deews tas Kunx gir manns Spähx / vnd
24: manna D§eeßma / vnd gir manns Pe§titais.
25: 3. Juhß eeśeeta preezadammees Vhdeni §mellt / no teems Awo-
26: teems tahs Pe§ti§chanas.
27: 4. Vnd śatzie§śeeta tanny laika` / Patteitzeeta tam Kungam / iß-
28: śautzeeta winja Wahrdu / Darrait §innamu §tarrpan teems Ļau-
29: deems winja Darrbu / pa§luddenayeeta ka winja Wahrtz tick auxtz gir.
30: 5. D§eedaita tam Kungam / ai§to Wings gir śöw kraßne pa-
31: radiyees / to buhs §innaht wi§śahm Semmehm.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015