Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 430. lpp.

1: KA weens Jauneeklis śawu zeļļu parei§e §taighahs? Kad tas
2: śöw turrahs pehtz tawu Wahrdu.
3: 10. Es meckleyo töw no wi§śas Śirrdtz / Nhe leetz mann
4: alloht no tawu{tuwu} Baußlu.
5: 11. Es patturru tawu Wahrdu manna` Śirrdy / ka es prettieb
6: töw nhe Ghräkoyo.
7: 12. Ślawätz e§śi tu Kunx / Mahzi mann tawas Tee§śas.
8: 13. Es ghribbu ar mannahms Luhpahms §tah§tiet / wi§śas Tai§-
9: nibas tawas Muttes.
10: 14. Es preezayohs par to Zeļļu tawas leezibas / ka par wi§śena-
11: du Baggatibu.
12: 15. Es runnayo ko tu pawehleyis e§śi / vnd §katto vs taweems
13: Zeļļeems.
14: 16. Mann ghribbahs tawas Taißnibas / vnd es nhe aismirr§to
15: tawu Wahrdu.
16: Ghohtz gir tam Tähwam / vnd tam Dählam / vnd etc.
17: DArri labb tawam Kallpam / ka es d§iewoyo vnd tawu Wahr-
18: du turro.
19: 18. Attdarri mannas Atzis / ka es räd§o tohs brienu-
20: mus py tawu Baußlu.
21: 19. Es äßmu Wee§śis vs Semmes / Nhe pa§lepp tawu Bauß-
22: lu preek§chan mann.
23: 20. Manna Dweh§śele gir śaghrau§ieta no illgho§chanas /
24: Pehtz tawas Taißnibas alla§chien.
25: 21. Tu lamma tohs Läppnus / Nolahdäti gir kattri no ta-
26: weems Baußleems alloyahs.
27: 22. Ghrees no mann Kaunu vnd Nitzina§chanu / Ai§to es turru
28: tawu Leezibu.
29: 23. Jrr tee leeli Kungi śeh§ch vnd runna prettie mann / Bett
30: taws Kallps runna no tawu Taißnibu.
31: 24. Mann ghribbahs tawas Taißnibas / Tee gir manni Rah-
32: tes=Kungi. Ghohtz gir tam Tähwam / vnd etc.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015