Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 429. lpp.

1: 3. Ta Juhre red§eya vnd bägha / tas Jordans ghree§ehs śöw
2: attpackaļļ.
3: 4. Tee Kallni laxtiya ka te Jähringji / tee Zällmi ka tahs jau-
4: nas Awis.
5: 5. Kas by töw tu Juhre / ka tu bähzi? Vnd tu Jordan / ka tu
6: attpackaļļ ghree§ehs.
7: 6. Juhs Kallni / ka juhs laxtiyeeta ka te Jähringji? Juhs Zäll-
8: mi / ka tahs jaunas Awis?
9: 7. Preek§chan to Kunghu trie§śeya ta Semme / preek§chan to
10: Deewu Jacob.
11: 8. Katters tohs Ackmina kallnus pahrwehre par Vdensä§äru /
12: vnd tohs Ackmiņus par Vdens=Ackeems.
13: Vier Octonarien aus dem 119. P§alm.
14: LAbb teems kattri nheno§eed§ige d§iewo / kattri eek§chan to
15: Baußlu tha Kunga §taigha.
16: 2. Labb teems kattri winja Leezibu turr / kattri winju
17: no wi§śas Śirrdtz meckle.
18: 3. Ai§to kattri vs winja Zeļļeems §taigha / tee nhe darra nhe nee-
19: ka ļaun.
20: 4. Tu e§śi pawäleyis Śirrdige turreht / tawus Pawehle§chanus.
21: 5. O kaut manna d§iewiba tawas Taißnibas ar wi§śu Śirrdi
22: turrätu.
23: 6. Kad es §kattohs ween vs taweems Baußleems / tad nhe toh-
24: pu es kauna`.
25: 7. Es patteitzo töw no wi§śas Śirrdtz / ka tu mann mahzi to tai§-
26: nibu tawas Tee§śas.
27: 8. Tawus Tai§nibus ghribbu es turreht / Nhe att§tah mann
28: muh§chige.
29: Ghohtz gir tam Thäwam / vnd tam Dählam / vnd tam §wäh-
30: tam Gharram / Ka no Eeśakumu gir biyis / vnd palleek muh§cho
31: muh§cham / Amen.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015