Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 428. lpp.

1: Śawus Sobus tas śakohdies vnd ißniex / Ai§to ko tee Beßdeewigi
2: labpraht ghribbätu tas gir wellte.
3: Ghohtz gir tam Tähwam / vnd tam Dählam / vnd etc.
4: Der 113. P§alm.
5: Halleluja.
6: SLaweeyeeta juhs Kallpi to Kungu / §laweeyeeta to Wahrdu
7: ta Kunga.
8: 2. Slawähtz laid buht tha Kunga Wahrtz / no §cho lai-
9: ku wi§śa` muh§cha`.
10: 3. No Śaules Vslehk§chanu lieds winjas Noee§chanu / laid
11: §lawähtam buht tha Kunga Wahrdam.
12: 4. Tas Kunx gir auxtz par wi§śeems Paggaņeems / Winja
13: Ghohtz §teepyahs kamähr tas Debbe§śis gir.
14: 5. Kas gir ka tas Kunx muh§śo Deews? katters tick auxte śeh-
15: deyees gir.
16: 6. Vnd vs to Sämmo§chu §kattahs / eek§chan Debbe§§u vnd
17: Semmes.
18: 7. Katters to Wahyu vszeļļ no teems Pie§chleems / vnd pa-
19: auxtena tohs Nabbagus no teems dubbļeems.
20: 8. Ka tas to §ädenatu py teems leeleems Kungeems / py teems
21: leeleems Kungeems śawo Ļau§cho.
22: 9. Katters to Nheaugligu Namma` d§iewoht darra / ka ta wee-
23: na preeziga Bährno=mahte tohp / Halleluja.
24: Ghohtz gir tam Tähwam / vnd tam Dählam / vnd etc.
25: Der 114. P§alm.
26: KAd J§raels no Eegyptes isghaya / ta czillta Jäcoba no teems
27: §we§§cheems Ļaudeems.
28: 2. Tad tappa Juda winja Swähtums / J§raels win-
29: jam paklau§śiex.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015