Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 427. lpp.

1: 8. Tee tohp vsturrähti alla§ch vnd mu§chige / vnd noteek ißtitzi-
2: ge vnd ghodige.
3: 9. Tas śuhta śawu Attpe§ti§chanu śaweems Ļaudeems / Tas
4: śohla / ka winja Śalied§ena§chanai muh§chige pallickt buhs.
5: 10. Swähtz vnd ghodiex gir winja Wahrtz / ta Biya§chana tha
6: Kunga gir tahs Ghuddribas eeśakums.
7: 11. Ta gir weena krahßna Ghuddriba / kas pehtz to darra / tha
8: Slawa palleek muh§chige.
9: Ghohtz gir tam Tähwam / vnd tam Dählam / vnd etc.
10: Der 112. P§alm.
11: Halleluja.
12: LAbb tam / katters to Kungu bie§tahs / kattram leela pattick-
13: §chana gir py winja Baußleems.
14: 2. Tha Śäklai buhs warrähnai buht wirs Semmes /
15: tas Radds to Labbo buhs §wehtietz.
16: 3. Baggatiba vnd Pillniba buhs winja Nammohs / vnd winja
17: Taißniba palleek muh§chige.
18: 4. Teems labbeems vslätz ta Ghaißma eek§chan Tumb§ibas / no
19: to laipnu / §chähligu vnd taißnu.
20: 5. Labb tam kas §chähliex gir / vnd labpraht aißdohd /vnd ißtai§-
21: śa śawas leetas / ka tas nhe weenam nhe=parei§e darra.
22: 6. Ai§to tas muh§chige pallix / tas Taißnis muh§chige nhe tohp
23: aißmirr§ts.
24: 7. Kad kahdu ļaunu leeta nahkt ghribb / tad tas nhe bie§tahs /
25: winja Śirdtz czerre nhe biedammees vs to Kungu.
26: 8. Winja Śirdtz gir droh§cha / vnd nhe bie§tahs / Teekams tas
27: śawu Preeku py śaweems Eenaidneekeems räds.
28: 9. Wings ißbahr§ta / vnd dohd teems Nabbageems / winja
29: Taißniba palleek muh§chige / winja Raggs tohp pa=auxtenahtz ar
30: Ghodu.
31: 10. Tas Beßdeewiex red§ehs to / vnd tas tam śahpehs / śawus


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015