Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 426. lpp.

1: 2. Tas Kunx śuhties to Riext tawas Wall§tibas aran Zion /
2: Walldi §tarrpan taweems Eenaidneekeems.
3: 3. Pehtz tawu Vswarre§chanu tawi Ļaudis töw labpraht vp-
4: perehs §wähta` Krahßniba` / Tawi Bährni tohp töw peed§imbti / ka
5: ta Ra§śa no to Rietas=śarrkanumu.
6: 4. Tas Kunx gir §wehrehyis vnd tas tam nhe buhs §chähl / Tu
7: e§śi weens Ba§nizaskunx muh§chige / pehtz to wies Melchi§edek.
8: 5. Tas Kunx py tawu labbu Rohku / śadau§śies tohs Koning-
9: jus śawas dußmibas laika`.
10: 6. Tas Śohdies §tarrpan teems Paggaņeems / Tas leelus
11: Kaŗŗus turrehs / Tas śadau§ies to Ghallwu par leelahms Sem-
12: mehms.
13: 7. Tas d§errs no Vppes vs Zeļļu / tapehtz tas to Ghallwu auk-
14: §cham zells.
15: Ghohtz gir tam Tähwam / vnd tam Dählam / vnd etc.
16: Der 111. P§alm.
17: Halleluja.
18: ES{ET} patteitzo tam Kungham no wi§śas Śirrdtz / Eek§chan to
19: Runnu tho labbo vnd eek§chan tahs Draud§ibas.
20: 2. Leeli gir tee Darrbi tha Kunga / kas tohs zeeni / tam
21: gir Patiek§chana ween py teems.
22: 3. Ko tas darra / tas gir §chlawäns vnd ghodäns / vnd winja
23: Taißniba palleek muh§chige.
24: 4. Tas gir weenu Peeminne§chanu ee=§tadiyis śawo Brienu-
25: mo / tas lehniex vnd §chäliex Deews.
26: 5. Tas dohd Barribu teems kattri to bie§tahs / tas attminn
27: muh§chige §awas śalied§ena§channas.
28: 6. Tas leek pa§luddenaht śawus warränus Darrbus śaweems
29: Ļaudeems / ka tas teems dohtu to Manntu to Paggaņo Ļau§cho.
30: 7. Tee Darrbi śawas Rokas gir Taißniba vnd Tee§śa / Wi§śi
31: winja Baußli gir parei§i.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015