Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 425. lpp.

1: 9. Tee Zeļļi ta Kunga gir Schäla§tiba ween vnd Tee§śiba /
2: Teems kattri winya Śalied§ena§chanu vnd Leezibu turr.
3: 10. Tawa Wahrda dehļ / Kunx e§śi §chähliex mannai No§eed§i-
4: bai / kattra leela gir.
5: 11. Kas gir tas / kas to Kunghu by§tahs? Wings tam mahzies
6: to labbaku Zeļļu.
7: 12. Winya Dweh§śele labbuma` d§iewohs / vnd winja Sähkla
8: to Semm apśehdehs.
9: 13. Ta Ap§chlehp§chana tha Kunga gir §tarpan teems kattri to
10: bie§tahs / vnd śawu śalied§ena§chanu leek wings teems §innaht.
11: 14. Mannas Atzis §kattahs alla§chien vs to Kunghu / Ai§to
12: Wings mannu Kayu aran to Tieklu ißwillx.
13: 15. Ghree§ees py mann / vnd e§śi mann §chähliex / Ai§to es äßmu
14: itt weens vnd nabbax.
15: 16. Ta ißbaile mannas Śirdtz gir leela / wedd mann aran man-
16: nahms mohkams.
17: 17. Vsraugi mannas bähdas vnd Nabbad§ibu / vnd peedohd
18: mann wi§śus mannus Ghräkus.
19: 18. Reds ka mann tick dauds Eenaidneeki gir / vnd ee=nied mann
20: no nicknas Śirrdtz.
21: 19. Pa§śargi mannu Dweh§śel vnd attpe§ti mann / Nhe leetz
22: mann kauna` tapt / ai§to es czerru vs töw.
23: 20. Weentee§śiba vnd Taißniba ta laid mann pa§śarga / Ai§to
24: es ghaidu töwis.
25: 21. Deews ißpe§ti J§rael / aran wi§śahms winja bähdams.
26: Ghodtz gir tam Tähwam / vnd tam Dählam / vnd etc.
27: Der 110. P§alm.
28: Weena D§eeßma Dawida.
29: TAs Kunx śatziya vs mannu Kunghu / śehdees py mannu lab-
30: bu Rohku / teekams es tawus Eenaidneekus par Pammäßlu
31: taweems Kahyeems leeku.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015