Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 424. lpp.

1: da / taß Kunx d§irrd / kad es to peeśautzu.
2: 4. Dußmoyeeta juhs tad nhe Ghräkoyeeta / Runnayeeta ar
3: juh§śeems Śirrdeems vs juh§śu Ghulltu / vnd ghaideeta / Seela.
4: 5. Vppereyeeta Taißnibu / vnd zerreeta vs to Kunghu.
5: 6. Dauds śacka / ka warrätu mums §chiß rahdiet kas labb gir?
6: Bett Kunx pazell par mums to Ghaißmu tawa Waigha.
7: 7. Tu eepreezini mannu Śirrdi / Jeb§che winjeems ghann dauds
8: Wiena vnd Labbibas gir.
9: 8. Es ghullu vnd du§śu itt ar meeru / Ai§to tu Kunx weens pal-
10: lied§i mann / ka es beß bailes d§iewo.
11: Ghohtz gir tam Tähwam / vnd tam Dählam / vnd etc.
12: Der 25. P§alm.
13: Weena D§eeßma Dawida.
14: PEhtz töw Kunx illgoyas mann / Mans Deews es czerru vs
15: töw / Nhe laid mann kauna` tapt / ka manni Eenaidneeki par
16: mann nhe preezayahs.
17: 2. Ai§to nhe weens tohp kauna` kas töwis ghaida / bett kauna`
18: buhs teems tapt / tee nickni Neewatayi . (vel Nitzinatayi.)
19: 3. Kunx rahdi man tawu zeļļu / vnd mahzi man tawas Pähdas.
20: 4. Waddi mann eek§chan tawas Tee§śibas / vnd mahzi mann /
21: Ai§to tu e§śi tas Deews kattres mann pallieds / Jckdenas es töw
22: ghaidu.
23: 5. Attmini Kunx tawas Schäla§tibas vnd tawas Lehnibas /
24: kattra no Pa§śaules Eeśakummu biyu§śi gir.
25: 6. Nhe peeminn tohs ghräkus mannas Jaunibas vnd mannu
26: Pahrkahp§chanu / Bett peeminn mannis pehtz tawas Schäla§tibas /
27: tawas lehnibas dehļ.
28: 7. Tas Kunx gir labbs vnd rahms / tapehtz pamahza tas tohs
29: Ghrehzeneekus vs to zeļļu.
30: 8. Tas wadda tohs Nabbagus parei§e / vnd mahza teems Nab-
31: bageems śawu zeļļu.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015