Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 423. lpp.

1: Der dritte P§alm.
2: Weena D§eeßma Dawida / kad wings bähd§e preek§chan śa-
3: wu Dählu Abśolon.
4: OCk Kunx / ka gir mann tick Dauds Enaideneeki / vnd §tahw
5: tick dauds prettie mann.
6: 2. Dauds śacka no mannas Dweh§śeles / tai nhe gir nhe
7: kahtz Palliex py Deewu / Sela.
8: 3. Bett tu Kunx e§śi tee Ällkona=Bruņņi preek§chan mann / vnd
9: kas mann ghoda zeļļ / vnd mannu Ghallwu vszeļļ.
10: 4. Es peeśaut§cho ar mannu Balxni to Kungu / tad paklau§śa
11: Wings mann no śawu §wähtu Kallnu / Sela.
12: 5. Es ghullu vnd du§śu / vnd vsmoh§tohs / ai§to tas Kunx turr
13: mann.
14: 6. Es nhe bie§tohs par dauds Śimbt=tuxto§cheems / kattri
15: prett mann apśähdahs.
16: 7. Zellees auk§cham Kunx / vnd pallied§i mann manns Deews /
17: ai§to tu §weed wi§śeems manneems Eenaidneekeems vs Waighu / vnd
18: śadau§i to Beßdeewigo Sohbus.
19: 8. Py to Kungu pallied§iba gir attra§tina / vnd tawa §wehtiba
20: par taweems Ļaudeems / Sela.
21: Ghohtz gir tam Tähwam / vnd tam Dählam / vnd etc.
22: Der vierdte P§alm.
23: Weena D§eeßma Dawida / preek§cha d§eedaht vs Kohklehms.
24: PACklau§śi mann / kad es śautzu / Deews mannas Taißnibas /
25: katters tu mann eepreezini bähdahs / e§śi mann §chähliex / vnd
26: packlau§śi mannu Luhk§chanu.
27: 2. Mieļi Kunhgi / czeek illghe buhß mannai ghodai nitzinatai
28: tapt? Ka mieļoyeeta juhß tohs niek§chkus tick ļohte / vnd tohs
29: Mällus tick labpraht? Sela.
30: 3. At§ie§teeta tock ka tas Kunx śawus Swähtus brini§ke wad-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015