Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 422. lpp.

1: Der ander P§alm.
2: KApehtz tracko tee Paggaņi / vnd tee Ļaudis runna tick wellte?
3: 2. Tee Koninyi eek§chan Semmes §pree§chahß / vnd tee
4: Kunghi śarunnayahß kohpa / prettie to Kunghu vnd śawu
5: Swaidietu?
6: 3. Laideeta mums śarau§tiet winyo Śaiteß / vnd no mums me§t
7: winyo Wirrwes.
8: 4. Bett kas Debbe§śies d§iewo / §meyahß to / vnd tas Kunx meh-
9: di tohß.
10: 5. Wings weenreis ar teems runnhaß śawohß dußmohß / vnd
11: ar śawu Barrgu wings tohß beedinahs.
12: 6. Bett es äßmu mannu Koninyu ee=zehliß / vs mannu §wähtu
13: Kallnu Zion.
14: 7. Es ghribbu no tahdu weenu Wies mahziet / ka tas Kunx
15: vs mann śatziyis gir / Tu e§śi mans Dähls / §chodeen äßmu es töw
16: d§immis.
17: 8. Pra§śi no mann / tad ghribbu es töw tohß Paggaņus par
18: Bährnamantu doht / vnd tahs Pa§śaules ghallus par ih§tänu pa§-
19: §chu Manntu.
20: 9. Töw buhß tohß ar d§äll§a Riext śa§śi§t / ka Pohdus buhß töw
21: tohß śadau§iet.
22: 10. Tad leezeetees nu raditees juhß Koninyi / vnd leezeetees
23: mahzitees juhß Śohgi wir§śon Semmes.
24: 11. Kallpoyeeta tam Kungam bydammees / vnd preezayeetees
25: trie§śädammi.
26: 12. Skuhp§taita to Dählu / ka tas nhe dußmo / vnd juhs śa-
27: maitaht vs to czeļļu / Ai§to winja Dußmiba peepeh§ch ee=dexees / bett
28: labb wi§śeems / kattri vs to zerreh.
29: Ghohtz gir tam Thäwam / vnd tam Dählam / vnd tam §wäh-
30: tam Gharram / Ka no Eeśakumu gir biyis / vnd palleek muh§cho
31: muh§cham / Amen.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015