Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 421. lpp.

1: wa` ghlabbo§chana` / kattri tohß no Śirrtz śarrga / ghau§śi-
2: ni vnd §ahtini wi§śus labbus Ļaudis / kattri par teems
3: ghada / vnd śawas §chähligas Rohkas attwerr.
4: Tad ghribbam mehs töw teickt / tick illge ka mehs
5: d§iewoyam / vnd tawu leelu lehnibu §laweht / tick illge
6: mehs §cheitan 䧜am / vnd töw muh§chige d§eedaht / Hal-
7: lelujah / Hallelujah / Amen.
8: P§almen Davids / §o an Sontagen vnd
9: Wercktagen in der Kirchen zu Riga gebrau-
10: chet oder Ge§ungen werden.
11: Der er§te P§alm.
12: LAbb tam / kas nhe §taigha eek§chan to Beßdeewigo Runnaß /
13: neds minn vs to Zeļļu to Ghräzeneeko / neds śeh§ch kur tee
14: Mehditayi śeh§ch.
15: 2. Bett gribbahs to Baußlu tha Kunga / vnd runna no śawu
16: Baußlu deenas vnd nacktis.
17: 3. Tas gir ka kahtz kohx dä§tietz py teems Vhdens Vppeems /
18: katters śawus Augļus näß śawa` laika` / vnd winya Lappas nhe śa-
19: wie§t / vnd ko darridams tas ißdohdahs.
20: 4. Bett tha nhe gir tee Beßdeewigi / bett ka Pällawas / kattrus
21: tas Weh§ch ißpuh§ch.
22: 5. Tapehtz nhe palleek tee Beßdeewigi Śohda` / neds tee Ghrä-
23: zeneeki eek§chan to Taißno Pullku.
24: 6. Ai§to taß Kunx pa§ie§t to czeļļu to Taißno / bett to Beßdee-
25: wigo czell§ch ißniext.
26: Ghohtz gir tam Tähwam / vnd tam Dählam / vnd tam §wäh-
27: tam Gharram / ka no Eeśakumu gir biyis / vnd palleek muh§cho
28: muh§cham / Amen.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015