Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 420. lpp.

1: Par nicknu peepeh§chu Nahw pa§śarrgi mums mie-
2: ļais Deews vnd Kunx.
3: Ee§iemo ar tawu Śirrdtzmieliga Dähla muh§śa
4: Kungha JE§u Chri§ti A§śini muh§śas Śirrdes / ka tas
5: Mehrdehtais Engels mums czätzen eet.
6: Ee§iemo muh§śas Dweh§śeles ar to Spähku śawa
7: wiߧwähta Kru§ta / vnd Nahw / ka mums nhekada Nhe-
8: laimiba nhenoteek.
9: Czaur tawa Dähla Kru§tu vnd Nahwu / pallied§i
10: mums mieļais Kunx vnd Deews.
11: Śacki vs to Śamaitatayu / jaw ghann gir / Attrau
12: śawu Rohku.
13: Bett ja mums tad pehtz tawu labbu prahtu no
14: §chennenes eet buhß / vnd py muh§śeems Tähweems śac-
15: krahteems tapt / Tad laid tas palleek muh§śo pehdeis
16: Wahrtz / ka mehs śackam : Eek§chan tawu Rohku paweh-
17: ļam mehs muh§śu Dweh§śel / Tu e§śi mums attpe§tiyis /
18: Kunx tu peetitziegs Deews.
19: Packlau§śi mums mieļais Kunx vnd Deews / ai§to
20: tu e§śi jo muh§śo Tähws.
21: Ab§chäloyees töw par mums / ai§to tu e§śi jo muh§śo
22: Eepreezetais vnd Palliex eek§chan bähdahms.
23: Pa§śarrgi mums / ai§to tu e§śi jo weens Wiߧpähziex
24: Deews / nhe §tumm mums wi§ch§kim noh§t / ai§to tu e§śi
25: jo §chähliex / rahms vnd no leelas lehnibas.
26: Eepreezini ar tawu §wähtu Gharru wi§śus no§kum-
27: mu§chus Śirrdes / d§eedini wi§śus Nhewe§śeļus / jemm ta-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015