Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 419. lpp.

1: E§śi mums §chehliex Deews / e§śi mums §chehliex:
2: Ai§to vs töw pallai§chahß śöw muh§śa Dwe§śele / vnd ap-
3: pack§chan to ähnu tawo Spahrno gir mums Paglabhp-
4: §chana / teekams ta Nhelaime pahreet.
5: Steid§ees Deews mums pe§tiet / Kunx nahtz nahk-
6: dams mums pallied§eht.
7: Kunx katters tu czittu reis arrid§an e§śi wi§śu tawu
8: Dußmibu noh§t mettis / vnd śöw ghree§ees no to bahr§-
9: śibu śawas Dußmibas / Eepreezini mums / Deews
10: muh§śo Pe§titais / vnd attlaidees no tawas Nhe§chäla-
11: §tibas par mums.
12: Kunx parrahdi mums tawu §chäla§tibu / vnd pal-
13: lied§i mums.
14: Attpe§ti mums muh§śas Śeewas / muh§śus Bähr-
15: nus vnd Śaim / muh§śus{wuh§śus} Kaimiņņus vnd Draugus / no
16: wi§śu ļaunu / vnd to nicknu Śährgu vnd Nhewe§śelibu.
17: Nhe leetz mums ißbietees par teems Schau§§cha-
18: leems kattri nackties pahreet / par tahms bulltahms / kat-
19: tri Deena` §kraida / par to Śährgu kattra Deenas widdu
20: śamaita.
21: Nhe leetz mums kadu ļaun notickt / neds kahdai
22: Śährgai py muh§śams buhdams pee§tahtees. Pawehl
23: tawam Engeļam / ka tas mums pa§śarrga vs wi§śu muh§-
24: śu czeļļu.
25: Pilldini mums §chehlige ar We§śelibu / vnd rahdi
26: mums tawu Pe§ti§chanu.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015