Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 418. lpp.

1: vnd pehtz tawu Prahtu darra / vnd nheneeka mahza kas
2: prettie tawu Wahrdu buht warr / ka mehß czaur tawu
3: muh§chigu §wähtu Wahrdu pamahziti / barryohti / eepree-
4: zenati vnd ee§tipprenati tohpam / vnd darram kas töw
5: patiek vnd mums labb warr buht / czaur JE§um Chri-
6: §tum tawu myļu Dählu muh§śu Kunghu / katters ar töw
7: vnd to §wahtu Gharru weens pattees Deews d§iewo
8: vnd wallda alla§chien vnd muh§chige / Amen.
9: Ein Gebet in Pe§tilentz zeiten.
10: O Muh§chiex / wi§śewalldiex Deews / däbb䧜o Tähws /
11: kapehtz e§śi tu tick barrx vnd dußmiex vß mums /
12: vnd vs tahms Ahweems tawas ghannibas.
13: Ock Kunx muh§śi No§egummi gir to ghann nopellni-
14: yu§chi / ka tu mums tick ghau§che §chaut / Ai§to muh§śa
15: Nheklau§śiba gir jo leela / ar kattru mehß prettie töw
16: Ghräkoyu§chi 䧜am.
17: Muh§śus No§egummus leezees tu preek§chan töw /
18: muh§śus nhe§iņņus Ghräkus eek§chan ghaißmas preek-
19: §chan tawu Waighu.
20: Tapehtz iß=śackam mehß töw muh§śus Ghräkus / vnd
21: nhe §lepyam töw muh§śus No§egummus.
22: Bett attghadayees Kunx tawas §chäla§tibas / vnd tawas
23: lehnibas / kattra no Eeśakum~u pirms pa§śaules biyu§śi gir.
24: Ai§to tu e§śi jo ar §kaidreems Wahrdeems §wehre-
25: dams śatziyis :
26: Tick tee§cham ka es d§iewoyo / nhe pattiek mann ta
27: Nahwe ta nabbaga Ghrehzeneeka : Bett ka tas attgree-
28: §chas vnd d§iewo.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015