Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 417. lpp.

1: tu vnd pawehle§chanu n䧜a / Abghaißmo vnd vsturri
2: tohß py tawu Deewigu Wahrdu / dohd teems / myļais
3: Kunx / ghuddribu vnd Śappra§§chanu / vnd meerigu
4: Walldi§chanu / ka tee śawus Ļaudis eek§chan Meeru /
5: Weenaidibu vnd labbu śadderre§chanu glabboht vnd
6: walldiet warr. Dohd teems / o Kunx muh§śas Pe§ti§cha-
7: nas / illge d§iewoht / ka mehß appack§chan wiņjo Wall§ti-
8: bas tawu deewigu Wahrdu / lieds ar teems §wehtiet vnd
9: §laweht warram / czaur JE§um CHri§tum / &c.
10: Wieder die Anfechtung.
11: O Wi§śewalldiex Deews / muh§chiex Tähws / weens
12: Eepreezetais to No§kummu§cho / weens §pähx to
13: Wahyo / Leetz preek§chan tawu Waighu nahkt to Luhk§cha-
14: nu wi§śo to / kattri eek§chan bähdeems vnd kahrdena§cha-
15: nas töw peeluhds vnd śautz / ka ick=kattris nomaniet vnd
16: py śöw attrohd tawu Palligu vnd klaht §tahweh§chanu
17: bähdalaika` / czaur Je§um Chri§tum / &c.
18: Für die Diener Göttlichs Worts.
19: O Wi§śewalldiex §chehliex Deews / vnd Tähws muh§-
20: śa Kungha JE§u CHri§ti / katters tu mums §tippre
21: pawehleyis e§śi / ka mums töw buhß luhkt par Darrbe-
22: neekeems tawa` Druwa` / tas gir / par labbeems Mahze-
23: tayeems tawa Wahrda : Mehß luhd§am tawu beßdibbe-
24: nigu §chäla§tibu / Tu ghribbätu mums labbus Mahzeta-
25: yus vnd Kallpus tawa Deewiga Wahrda śuhtiet / vnd
26: teems pa§ścheems tawu §wähtu Wahrdu eek§chan Śirdtz
27: vnd Muttes eedoht / ka tee tawu pawehle§chanu peetitzige


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015