Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 415. lpp.

1: Noch eine andere für Friede.
2: O Wi§śewallditais / muh§chiex Deews / §chehliex
3: Tähws / no kattru wi§śa §wähta eegribbe§chana /
4: wiß labbs Paddohms / vnd labbi darrbi attnahk / dohd ta-
5: weems Kallpeems to Meeru / kattru ta Pa§śaule nhe §peh
6: doht / ka muh§śas Śirrdes vs tawu Wahrdu pahdoh-
7: dahß / vnd mehß tick illge ka mehß d§iewoyam / kad wi§śa
8: breeßmiba to Tauto dehļ attkahpu§śi gir / czaur tawu
9: Pa§śarrga§chanu preezigi vnd klu§śi warram buht:
10: Czaur JE§um CHri§tum / ut §upra`.
11: Wieder die Pe§tilentz.
12: O Wi§śewallditais muh§chiex Deews / §chehliex
13: Tähws / tu §inni kada wahja nabbaga leeta mehß
14: 䧜am / Nhe attmaxa mums ka mehß ar muh§śu wahju
15: Titzibu vnd leelu Nhepatteitzibu par tawu §wahtu Wahr-
16: du / 䧜am nopellniyu§chi / darri tu mums labbus / vnd
17: §tipprini muh§śu Titzibu / vnd ab§chäloyees par mums /
18: śohdi muh§śus Ghräkus §chälodams / vnd jemm no mums
19: §chehlige to Riext to Mehŗatrummo / ka taws nabbax
20: Pullzings nhe tohp ißkai§śietz / vnd ka tawi Prettibneeki
21: nhe preezayahß par muh§śu wahju Titzibu / vnd tapehtz
22: tawu Wahrdu vnd Śohdibu neewa / To dohd mums tu
23: wi§śo §chehliex Tähws / czaur JE§um Chri§tum tawu my-
24: ļu Dählu muh§śu Kunghu / katters ar töw vnd to §wähtu
25: Gharru weens pattees Deews d§iewo vnd wallda alla-
26: §chien vnd muh§chige / Amen.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015