Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 414. lpp.

1: preek§ch n䧜am / vnd paklau§śi mums §chehlige / ka wiß kas
2: mums no Wällu vnd Czillwäkeems prettie §tahw / kau-
3: na` tohp / vnd pehtz tawu Prahtu tahß §chäla§tibas ißdäll-
4: däti / ka mehß no wi§śu kahrdena§chanu ißpe§titi / töw eek-
5: §chan tawas Draud§ibas patteitzam vnd töw alla§chien
6: §laweyam / czaur JE§um CHri§tum / &c.
7: Für Friede.
8: O Wi§śewalldiex Deews / muh§chiex Tähws / weens
9: Konings tahß ghohdibas / vnd Radditais Debbes
10: vnd Semmes / czaur kattra Gharru wi§śas leetas wall-
11: ditas / czaur kattra ißred§e§chanu wi§śas leetas ißttai§śietas
12: tohp / katters tu e§śi weens Deews tha Meera / no kattru
13: wi§śa Weenaidiba py mums nahk : Mehß luhd§am töw /
14: tu ghribbätu mums muh§śus Ghräkus peedoht / vnd ar
15: tawu Deewigu Meeru vnd Weenaidibu apdahwenaht /
16: ka mehß biedameeß vnd trie§śädami tawam Wahrdam
17: kallpoyam / vnd tu alla§chien no mums warrätu teicktz
18: tapt / czaur JE§um CHri§tum / &c.
19: Eine andere Collect für Friede.
20: O Deews tu Ee§taditais tha Meera / vnd Myļotais
21: tahß Mylä§tibas / kas töw at§ie§t tas d§iewo / kas
22: töw kallpo tas wallda : Pagglabbo tawus Ļaudis / pa§-
23: śarrgi tohß par wi§śu vsee§chanu §w䧧cho Tauto / ka
24: mums to Waideneeko dehļ nhe wayaga bytees / kattri
25: mehß śöw vs tawu ghellbe§chanu paļauyamees / czaur
26: JE§um CHri§tum / &c.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015