Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 413. lpp.

1: Vor gemeine Noht.
2: O Wi§śewalldiex Kunx / §chehliex Tähws / kattram
3: to nabbago Ghrehzeeneeko Nahwe nhe patiek / vnd
4: nhe leetz tohß arrid§an labpraht pa§u§t / bett ghribbi ka tee
5: attghree§chahß vnd d§iewo : Mehß luhd§am töw no
6: Śirdtz dibben / tu ghribbätu to nopellnitu Śohdu muh§śo
7: Ghräko §chehlige no mums nowehr§t / vnd mums jopro-
8: yam tawu §chäla§tibu doht / ka mehß weenu Labbaku d§ie-
9: wo§chanu eeśahkt warram. Czaur JE§um Chri§tum ta-
10: wu mylu Dählu muh§śu Kunghu / katters ar töw vnd to
11: §wähtu Gharru d§iewo vnd wallda weens pattees
12: Deews alla§chien vnd muh§chige / Amen.
13: Vor die gemeine Chri§tenheit.
14: O Wi§śewalldiex Deews / §chehliex Tähws / katters
15: tu czaur tawu §wähtu Gharru to wi§śu Chri§titu
16: Draud§ibu §wehti vnd walldi / Packlau§śi muh§śu Luhk-
17: §chanu / vnd dohd §chehlige / ka ta ar wi§śeems śaweems Lo-
18: zekļeems eek§chan §kie§tu Titzibu czaur tawu §chäla§tibu
19: töw kallpo / czaur JE§um Chri§tum / &c.
20: Eine gemeine Collect.
21: O Wi§śewalldiex Deews / §chehliex Tähws / katters tu
22: to behdigo Nopu§chanu nhe nitzini / vnd to no§kum-
23: mu§cho Ļau§cho ghaidi§chanu nhe leeds / Vsluhko vs
24: muh§śu Luhk§chanu / kattru mehß töw muh§śahß bähdahßpreek§ch-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015