Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 411. lpp.

1: nu vnd nheghau§śibu / Vnd kas wehl wairahk kahweht warr / Py
2: labbas Aismick§chanas.
3: 7. Pehtz kad nahk ta Rietas§tunda / Mehs attkal czeļļameß
4: att§pirgu§chi vnd w䧜äli / Vnd kad mehs töw patteicku§chi 䧜am /
5: Attkal py mu§śu darrbu eet warram.
6: 8. Kunx CHri§t nhe aismirr§ti muh§śo / Kad tu turräh§śi śawu
7: Śohdu / Vsmohdini mums tad py tawas Wall§tibas / Kattra pal-
8: lix muh§chige / Amen.
9: CHri§t der du bi§t der helle Tag.
10: CHri§te tu e§śi ta §kaidra Deena / Preek§ch töw ta Nacktz nhe warr
11: pallickt / Tu at§pied mums no to Tähwu / Vnd mahzi mums
12: no to ghai§§chumu.
13: 2. Ock mieļais Kunx pa§śarrgi mums / Schinny Nackty par to
14: nicknu Eenaidneeku / Vnd laid mums eek§chan töw du§śeht / Ka
15: mums tas Wälls nhe warr kaiteht.
16: 3. Jeb muh§śas Atzis ai§meeg / Tad leetz tomähr to Śirrdi moh-
17: drigu buht / Turri par mums tawu labbu Rohku / Ka mehs nhe krie-
18: tam eek§chan kaunu vnd Ghräku.
19: 4. Mehs luhd§am töw Kunx JE§u CHri§t / Pa§śarrgi mums
20: no to Wälla Willtibu / Katters alla§ch pehtz muh§śu Dweh§śel
21: ghrahp§ta / Ka tas mums nhe warr peewalldiet.
22: 5. Jo mehs 䧜am tawa Mannta / atpirrckti czaur tawu §wähtu
23: A§śini / Tas by ta muh§chiga Tähwa Paddoms / Kad tas töw
24: mums ee§kingkoya.
25: 6. Pawehl tam Engeļam ka tas nahk / Tawus Ļaudes pa§śarr-
26: gaht / Dohd mums tohß krahßnus Śarrgus / Ka mehs ta Wälla
27: dehļ du§śeht warram.
28: 7. Tad ghullam mehs tawa` Wahrda` / Ka nu tee Engeļi py
29: mums gir / Tu §wähta Triaidiba / Mehs teitzam töw muh§chige /
30: Amen.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015