Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 410. lpp.

1: kait tha Waideneeka Willtiba / Ta Mee§śa laid palleek §kie§ta / Tad
2: 䧜am mehs no wi§śu ghada§chanu.
3: 4. Kad muh§śas Atzis aismeeg / Tad laid muh§śas Śirrdes vs
4: töw czerreht / Deewa labba Rohka mums pagglabbo / Vnd pe§ti
5: mums no to Ghräko Śait.
6: 5. Kunx Pagglabbotais tahs Chri§titas Draud§ibas / Laid buht
7: tawa palliga mums alla§ch ghattawa / Pallied§i mums Kunx Deews
8: no wi§śahms bähdahms / czaur taweems peezeems śarrkaneems
9: Matehms.
10: 6. O Kunx attghadayees to ghrutu laiku / Eek§chan kattru ta
11: Mee§śa ghuh§tita gir / To Dweh§śel kattru tu e§śi attpe§tiyis / To ee-
12: prezini Kunx JE§u.
13: 7. Deewam Tähwam gir ghohtz vnd §lawa / Ta lieds arrid§an
14: śawam Dählam / Ta §wähta Gharra §chäla§tiba / Gir ar mums
15: muh§chige muh§cham / Amen.
16: Wir dancken dir O gütiger GOTT.
17: MEhs patteitzam töw / O lehniex Deews / Par tawu Thäwi-
18: §ku §chäla§tibu / Ka mehs beß Nhelaimibas §cho deenu / Jaw
19: 䧜am nu pabeighu§§chi.
20: 2 . Ta Śaule mums śawu §poh§chumu attrauy / Ta Tum§śiba
21: tahs Nacktz atteedt / Mehs luhd§am töw O muh§chiex ghai§§chums /
22: Tu nhe ghribbätu no mums att§taht.
23: 3. Tas Wälls gir labpraht ar śawu Willtibu / Ka Släppka-
24: wi darra / Tum§śiba` / Prett wiņja §pähku mehs nabbagi nhe warram
25: turrehtees / Tapehtz O Kunx / §tahwi tu py mums.
26: 4. Muh§§u Mee§śu / Dweh§śel / Manntu pagglabbo / Par
27: wi§śeems Ghräkeems mums pa§śargi / Czaur tawo §wähto Engeļo
28: drauds / Par Nhelaim mums ghulloht pa§śargi.
29: 5. Vnd kad mehs ta 䧜am radditi / Ka mehs beß Meegu nhe
30: warram d§iewoht / Vnd tu no tawas lehnibas / To Nackti par
31: Du§śe§chanu e§śi ee=litzis.
32: 6. Tad d§enn no mums wi§śu Śirrdes śahp / Welltu ghada§cha-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015