Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 409. lpp.

1: Wahrgo§emmeh 䧜u / Vnd mann manna §tundinja attjämm :/:
2: manna §tundinja attjämm.
3: 2. Nhepattee§śu Mahzibu / Ällkadeewibu / Jrr Mälli laid tahļ
4: no mannim buht / Nabbad§idu vnd baggatibu nhe dohd mann / To-
5: mähr{Towähr} es §cho wehl wairahk luhd§cho :/: Wehl wairahk luhd§cho.
6: 3. Tick dauds ka wayaga gir dohd tai Mee§śai / Ka es warru
7: barryoht Bärnus vnd Seewu / ka nhe kaß wayagga gir neds truhxt /
8: Neds arrid§an pahr pahrem eyoht :/: Pahr pahrem eyoht.
9: 4. Czittahd kad es par leeku pee=ähdeeß buhtu / Aißleektu es man-
10: nu Kunghu / Vnd śatzitu / Ko es bähdayu pehtz Deewu / Mann gir
11: ghann wi§śas leetas :/: Mann gir ghann wi§śas leetas.
12: 5. Jeb kad Nabbad§iba mann peekahptu / Buhtu es eeśahtzis
13: Sackt / Jeb czittad ar Ghräkeems meckleht Maiß / Beß Deewa
14: by§chanas / Ka da§§ch darra :/: Ka da§§ch darra.
15: 6. Ta Kungha §chälä§tiba darra baggate / Beß wi§śu ghahdu /
16: jeb tu ghann Eek§chan tawas buh§chanas §tippre §trahda / Vnd dar-
17: ri kas töw pawählähtz gir :/: Kas töw pawählähtz gir.
18: XXXI.
19: Abends Ge§änge / §ich GOTT zu befehlen /
20: ehe man zu Bette gehet.
21: CHri§te der du bi§t Tag vnd Liecht.
22: CHri§te katters tu e§śi Deena vnd ghai§§ma / Preek§chan thöw /
23: Kunx nheneeka gir §läppäns / Tu Tähwa ghai§śibas §poh-
24: §chums / Mahzi mums parei§e to czeļļu tahs Taißnibas.
25: 2. Mehs luhd§am tawu Deewi§ku §pähku / Pagglabba mums
26: Kunx §chinny Nackty / Pa§śarrgi mums no wi§śu Nhelaimibu /
27: Deews Tähws tahs §chäla§tibas.
28: 3. D§enn noh§t to ghrutu Meegu Kunx CHri§t / Ka mums nhe


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015