Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 408. lpp.

1: 7. To Patteitzibu d§eedam mehs / O baggatz Deews
2: mehs patteitzam thöw / Ka tu mums lieds pillam e§śi barr-
3: yoyis / Tawu lehnibu paradiyis / Par §lawu vnd ghohdu
4: tawam Wahrdam / Ka mehs thöw alla§ch patteickt war-
5: ram / Tad d§eedam mehs to Amen krahßne.
6: Den Vater dort oben.
7: TO Tahwu auxte 䧜oht / ghribbam mehs nu §la-
8: weht / Katters mums ka bagghatz Deews / §chehlige
9: barryoyis gir / Vnd CHri§tum wiņja Dählu / czaur
10: kattru mums wiß labbums nahk / no tahs Däbb䧜a=wall-
11: §tibas.
12: 2. Śatzidami pattees / Thöw peedärr ghohtz vnd §la-
13: wa / Patteick§chana vnd §kaidriba / O tu muh§chiex Deews /
14: Katters tu śöw paradais / Vnd mums §chodeen ar tawu
15: dawanu / Labbe e§śi baryoyis.
16: 3. Vsjemm §cho Patteitzibas Vpperi / O Tähws vnd
17: Radditais / Kattru mehs tawam Wahrdam darram / Eek-
18: §chan CHri§to tawu Dählu / O leezees töw pattickt / vnd
19: laid tas ar śawu Nopällnu / Maxa prcek§chan mums wi§-
20: śeems.
21: 4. Nheneeka mehs warram śohliet / Ar ko buhtu att-
22: maxatina / Wi§śa §chäla§tiba vnd Myliba / Ko tu mums
23: e§śi paradiyis / Ock ka warr wir§śon Semmes / Thöw att-
24: kal ko attmaxaht / Ai§to töw jaw wiß peedärr.
25: 5. O Kunx vsjemm Patteitzibu / Ar §cho muh§śu d§eeß-
26: mu / vnd peedohd kas wehl truhxt / ko mums by darriet /
27: O darri mums par tawus Bährnus / ka mehs §cheit eek-
28: §chan tawas §chälä§tibas / vnd turr muh§chige d§iewoyam.
29: Zwey Ding O HERR bitt ich von Dir.
30: DJweyas leetas / O Kunx es luhd§cho no töw
31: Tohs tu mann nhe leexi / Teekams ka es §chinny


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015