Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 407. lpp.

1: Singen wir auß Hertzen grund.
2: MEhs d§iedam wi§śi no Śirdtz dibben / Slawädami
3: Deewu ar muh§śu Mutt / Ka tas śawu §chäla§tibu
4: mums gir paradiyis / Ta gir tas mums barryoyis /
5: Ka tas Lohpus vnd Puttnus barryo / Ta gir tas mums
6: arrid§an dewis / Komehs taggad 䧜am ähdu§chi.
7: 2. Teitzam mehs to ka wiņja Kallpi / To buhs mums
8: darriet no tee§śu / At§iedami ka tas mums gir myļoyis / tam
9: Czillwäkam no §chäla§tibas dohd / ka tas no Kauleems /
10: Mee§śu vnd Ahdu / Krahßne gir kohpa śatai§śietz / ka tas
11: tahs deenas ghaißmu räds.
12: 3. Tudeļļ kad tas Czillwähx d§iewoht eeśahk / Wiņja
13: Ähdens ghattaws gir / Eek§chan śawas Mahtes mee§-
14: śahm / Gir tas krahßne śattai§śietz / Bett tas gir maß Behr-
15: nings / Tomähr nhe kahdu Wainu warr attra§t / Teekams
16: ka tas vs Pa§śaules nahk.
17: 4. Deews gir to Semm śattai§śiyis / Nhe leek no Barri-
18: bas nhe neeka truhkt / Kallnu vnd Eeleyu wings §lappina /
19: Ka teems Lohpeems śawa Sahle aug / No §emmes Mai§e
20: vnd Wienu / Aud§ina Deews vnd dohd mums ghann / ka tas
21: Czillwähx śavu d§iewo§chanu vsturr.
22: 5. Tam Vhdenim buhß Siwiß doht / Tohs leek Deews
23: ghalldu czellt / (a) Pauti no Puttneems dähti tohp /
24: Czahli§chi tohp no teems iß=pärräti / Teems buhß Czillwä-
25: ka barribam buht / Bree§chus / Laht§chus / Wehr§chus /
26: Ahwis / Czuhkaß / Radde Deews vnd wings ween dohd.
27: 6. Mehß patteitzam ļoht / vnd luhd§am to / Ka tas
28: mums dohd tahdu Prahtu / ka mehs to warram parei§e śa-
29: pra§t / Alla§ch pehtz śawu prahtu d§iewoht / Wiņja Wahr-
30: du ļohte teickt / Eek§chan CHri§to beß mitte§chanas / Tad
31: d§eedam mehs to Patteitzibu parei§e.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015