Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 406. lpp.

1: proyam pa§śarrgaht / Mums leelus ar teems Ma§eems / Tu myļo{my o}
2: mums no Śirdtz.
3: 8. Patturri mums eek§chan tahs Taißnibas / Dohd muh§chi-
4: gu Pe§ti§chanu / Tawam Wahrdam par §lawu / czaur JE§um
5: CHri§tum / Amen.
6: Danckt dem HERREN heut vnd alle zeit.
7: PAtteitzeeta tham Kungham §chodeen vnd alla§chien / Leela gir
8: wiņja lehniba vnd §chäla§tiba / Wi§śu Me§śu Wings barryo
9: vnd vsturr / Ai§to wiņja Raddiba tam pattiek.
10: 2. Kad wiņja Waix par mums at§pied / Tas leetus vnd Ra§śa
11: to Semm ap§latzina / Tad augh wi§śas lappas vnd Sahle / Śawu
12: darrbu Wings d§änn beß mitte§chanas.
13: 3. Kad wings atdarra śawu śchehligu Rohku / Tad augh par
14: pillu czaur wi§śu Semm / Ka par to preezayahs ick=kattris / Nhe wee-
15: nam Czillwäkam neds lohpam kas peetruhxt.
16: 4. Wiņjam nhe gir pa prahtam §tippris Wiers / Neds leeliba
17: vnd ghre§niba wiņjam pattiek / Wings mieļo tho / Kas wiņju bie-
18: §tahs / Kas vs wiņju czerre tam labb ißdohdahs.
19: 5. Pattees tohp wings no mums §lahwähtz / Kad wings mums
20: tick §chehlige gir barroyis. O Tähws par tawu lehnibu / Patteitzam
21: mehs thöw muh§chige.
22: 6. Ock Kunx dohd mums weenu labbu Ghaddu / To Labbibu
23: mums paghlabbo / Par Dahrgu laiku / baddu / Śährgu vnd Kaŗ-
24: ŗu / Pa§śargi mums Kunx §chinny laika`.
25: 7. Muh§śo mieļais Tähws tu e§śi / Tapehtz ka Chri§tus muh§śo
26: Brahlis gir tappis / Tadehļ vs thöw ween mehs zerreyam / Vnd
27: ghribbam töw §lahweht muh§chige.
28: 8. Ock palleetz py mums Kunx JE§u CHri§t / Ka tas nu Wa-
29: ckarrs tappis gir / Tawu Deewi§ku Wahrdu to muh§chigu Swetz /
30: Nhelaid jo muh§cham py mums ißd§i§t.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015