Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 405. lpp.

1: 5. Tam nhe gir labbs Prahtz / Tam nhe gir labbs Prahtz / Py to
2: Sirrgho §tipprumu / Neds tam gir labbs Prahtz / Py to Wyro lee-
3: leems / py to Wyro leeleems / Tam gir labbs Prahtz py teems kattri
4: vs to ezerre / Teitzeeta to Kunghu / Teitzeeta to Kunghu.
5: 6. Patteitzeeta tam Kungham / patteitzeeta tam Kungham Rad-
6: ditayam wi§śo leeto / Tas Awohtz tahs d§iewibas no to ißtäck / no to
7: ißtäck / ļohte auxte no Däbb䧜u no wiņja Śirrdi / Teitzeeta to Kun-
8: ghu / teitzeeta to Kunghu.
9: 7. O JE§u CHri§te / O JE§u CHri§te / Dähls ta wi§śaaux-
10: taka / Dohd tu tawu §chäla§tibu wi§śeems labbeems Czillwäkeems /
11: wi§śeems labbeems Czillwäkeems / Ka tee tawu Wahrdu warr muh-
12: §chige §laweht / Amen / Teitzeeta to Kunghu / teitzeeta to Kunghu.
13: Nun la§t vns GOTT dem HERREN.
14: NV ghribbam mehs Deewam tam Kungham / Patteickt vnde
15: to ghodaht / Par wiņja leeleems Dahwaneems / Kattrus
16: mehs 䧜am dabbuyu§chi.
17: 2. To Mee§śu / to Dweh§śel / to d§iewibu / Gir wings weens mums
18: dewis / Tohs arrid§an pa§śarrgaht / Wings alla§ch mohdriex gir.
19: 3. Vsturre§chanu dohd wings tai Mee§śai / Tai Dweh§śelei
20: buhs mums arrid§an pallickt / Jeb gir ghann lieds nahwes eewaino-
21: ta / No leeleems no§eeghummeems.
22: 4. Weens Ahr§ts gir mums dohdtz / Tas patz gir ta D§iewiba /
23: CHRi§tus muh§śo dehļ nomirris / Tas gir mums attkal atpe§ti-
24: yis.
25: 5. Wiņja Wahrdtz / Chri§tiba / Wackara=ähdins / Labbs girr
26: prett wi§śu Nhelaim / Tas §wähtz Gharrs eek§chan Titzibas / mahza
27: mums vs to paļļautees.
28: 6. Czaur to gir mums peedohti Tee Ghräki / ee§kinkota ta d§ie-
29: wiba / Debbe§śies buhs mums dabbuit / O Deews / leelus dawa-
30: nus.
31: 7. Mehs luhd§am tawu §chäla§tibu / Tu ghribbätu mums jo-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015