Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 404. lpp.

1: 3. D§eedaht tam no Śirdtz dibben ween lied§e / Slawa vnd Pat-
2: teitziba gir töw Tähwam muh§chige.
3: 4. Katters tu mums ka kahtz baggahtz vnd laipnis Tähws /
4: Barryo vnd apgherb śawus nabbagus Bährnus.
5: 5. Dohd / ka mehs töw parei§e mahzam at§iet / Vnd pehtz töw
6: muh§chigu Radditayu muh§śa Śirdtz §tahw.
7: 6. Czaur JEśum CHri§tum tawu wi§śu myligu Dählu / Kat-
8: ters gir mu§śu Widdetais preek§chan töw tappis.
9: 7. Tas pallieds mums wi§śus py töw O Kunx Deews / Vnd
10: darra mums par Bährneems śawa Tähwa Wall§tiba`.
11: 8. Par §lawu vnd ghohdu śawam §wähtam Wahrdam / Kas to
12: ee=ghribbahs / tas warr śatziet no Śirrdtz / Amen.
13: Lobet den HERREN.
14: TEitzeeta to Kunghu / teitzeeta to Kunghu / Ai§to tas gir ļohte
15: myliex / Ļohte krahßna gir muh§śo Deewa teick§chana / Muh§-
16: śo Deewa teick§chana / Wiņja Slawa gir jauka vnd myliga
17: ja=klau§śa / teitzeeta to Kunghu / teitzeeta to Kunghu.
18: 2. D§eedaht weens prett ohtru / d§eedaht weens prett ohtru /
19: Tam Kungham ar patteick§chanu / Slawehyeeta to ar Kohklehms /
20: muh§śu czeenigu Deewu / muh§śu czeenigu Deewu / Ai§to tas gir war-
21: rans vnd no leelu §pähku / Teitzeeta to Kunghu / teitzeeta to Kunghu.
22: 3. Tas warr to Däbb䧜u / Tas warr to Däbb䧜u / Ar Paddeb-
23: be§śeems apklaht / Tas dohd Leetu{Ļeetu} wirß Semmes / kad tam pa§ścham
24: pattieck / Kad tam pa§§cham pattieck / Tas leck Sahles aukt wir§śon
25: auxteems śakalltu§cheems Kallneems / Teitzeeta to Kunghu / Teitzee-
26: ta to Kunghu.
27: 4. Katters wi§śai Mee§śai / Katters wi§śai Mee§śai / śawu
28: barriba dohd / Teems Lohpeems śawu barryo§chanu ka Tähws
29: ghadadams / ka Tähws ghadadams / Teems jauneems Krau-
30: kļeems kattrito peeśautz / Teitzeeta to Kunghu / Teitzeeta to Kun-
31: ghu.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015