Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 403. lpp.

1: Teekams ka ta tohs Preekus räds / Ka ta töw muh§chige warr pat-
2: teickt.
3: 3. Slawa Ghohtz vnd Patteitziba alla§chien / Gir töw Tähws
4: eek§chan auxtibas :/: Katters tu mums no Ghräkeems atpe§ti / czaur
5: to §tippru Titzibu : Vs tawu weenu peed§imbtu Dählu / Ka mehs ar
6: to warram brahļi buht / Vnd töw muh§cham patteickt vnd ghodaht.
7: Amen.
8: HERR GOTT nu §ey geprei§et.
9: KVnx Deews mehs töw §laweyam / Vnd ļohte patteitzam :/:
10: Tu e§śi mums labbe barryoyis / Vnd dehwis labbu d§ärumu /
11: Ka mehs warram tawu myla§tibu att§iet / Vnd muh§śu Ti-
12: tzibu e§tipprenaht / Ka tu e§śi muh§śo Deews.
13: 2. Ja mehs to 䧜aam jämu§chi / Ar Kahribu vnd Nheghau§śi-
14: bu :/: Czaur to mehs warrätam dabbuit / Tawu Dußmibu / O
15: Deews / Tad ghribbätu §chehlige / O Kunx mums to peedoht / czaur
16: CHri§tum tawu Dählu.
17: 3. Ta alla§chien vsbarryo / Kunx muh§śo Mee§śu vnd Dweh§-
18: śel :/: Eek§chan CHri§to wiß peeghree§t / Vnd eek§chan töw darriet
19: tauku / Ka mums tas Ahdins pahr=eedt / Vnd mehs §tippre pallee-
20: kam czee§dami / Vnd d§iewoyam muh§chige.
21: 4. O Tähws wi§śahs lehnibahs / §wehtietz tohp taws Wahrdtz :/:
22: Laid tawai Wall§tibai py mums nahkt / Tawam Prahtam mums
23: darriet rahmus : Dohd Maiß / peedohd tohs Ghräkus / Nhe leetz
24: to Śirrdi kahrdenaht / Pe§ty mums no wi§śahms bähdams / Amen.
25: Dancket dem HERREN / denn Er i§t §ehr freundlich.
26: PAtteitzeeta tam Kungham / Ai§to tas gir ļohte myliex / Vnd
27: wiņja lehniba vnd Taißniba palleek muh§chige.
28: 2. Ka tas mums ka weens{weems} §chehliex vnd baggahtz Deews /
29: Mums Nabbagus Czillwähkus pee=ähdenayis gir.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015