Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 401. lpp.

1: Auß meines Hertzen grunde.
2: NO mannas Śirrdtz dibben / Es patteit§chu vnd §laweyu töw :/:
3: Schinny Rietas §tunda` / ta lieds wi§śu mannu muh§chu: Kunx
4: Deews tawa` Wall§tiba` / Töw par ghohdu vnd §lawu / czaur
5: CHri§tum tawu Dählu / muh§śu Kungu vnd Pe§titayu.
6: 2. Ka tu mann e§śi tick §chehlige / Scho ißghayu§chu Nackty :/:
7: Par Breeßmibu vnd wi§śadu Nhelaimibu / Paghlabboyis vnd śarr-
8: ghayis : Es luhd§chohs tick warren / Peedohd mann mannus
9: Ghräkus / Ar kattreems es wi§śu muh§chu / Äßmu apkaitena-
10: yis.
11: 3. Pa§śarrgi mann arrid§an §chehlige / Schodeen vnd alla§chien :/:
12: Par Wälla Willtibu vnd blehdibu / Par Ghräkeems vnd par kau-
13: nu : Par Vgguns vnd Vdensghräku / Par Nabbad§ibu vnd par
14: Waidu / Par Wirrwehms vnd par Czeetumu / Par ļaunu peepeh-
15: §chu Nahwu.
16: 4. Mannu Mee§śu / mannu Dweh§śel / mannu d§iewibu / Man-
17: nu Śeewu / Manntu / Ghohdu vnd Bährnus :/: Tawahs Rohkas
18: es pawehļu / Ta lieds mannu Śaim : Taws Däwums vnd taws
19: Dahwans / Tähwu / Maht vnde Raddus / Mannus brahļus vnd
20: Pa§ie§tamus / Vnd wiß kaß mann gir.
21: 5. Tawu Engeli leetz arrid§an pallieckt / vnd nhe attkahpt no
22: mann :/: To Wällu noh§t wayaht / Ka tas ļauns Eenaidneex /
23: Schei§chinny Wargo§emmeh / Ar śawu blehdibu mann nhe peewiļļ /
24: Mee§śu vnd Dweh§śelei bähdas nhe darra / Neds mann warrätu
25: Ghräkohß eewe§t.
26: 6. Deewam es pawehļu / Ai§to wings wi§śas leetas §peh :/:
27: Wings §wehti mannu darrbu / Mannu d§irru vnd dohma§chanu:
28: Ai§to wiņjam peedärr wi§śas leetas / Mannu Mee§śu / mannu dweh§-
29: śel / mannu D§iewo§chanu / Vnd ko tas mann girr dewis / Laid dar-
30: ra / ka tam pa§§cham pattiek.
31: 7. Vs to es śacku Amen / Nheneeka bähdadams :/: Deews lixeeß


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015