Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 398. lpp.

1: gir darriyu§chi: Tad ick kattris pattee§śe / D§irrdehs ko tas gir §tra-
2: dayis / Kamähr tas §cheit gir d§iewoyis.
3: 4. O Way tam pa§§cham katters gir / Ta Kungha Wahrdu
4: nitzinayis :/: Vnd ween wir§śon Semmes rietohs vnd wackarohß /
5: Vs leelu Manntu domayis : Tas pattees itt plix pallix / Vnd buhs
6: ar to Wällu eedt / No CHri§to eek§chan Elles.
7: 5. O JE§u pallied§i tanny laika` / Pehtz tawu ruhktu Mohku :/:
8: Ka es eek§chan §chäla§tibas ghramatus / Eeraxtietz tohpu attra§ts:
9: To es arrid§an §tippre titzu / Ai§to tu e§śi to Wällu śohdiyis / Vnd
10: mannu Parradu nomaxayis.
11: 6. Tapehtz e§śi tu manns Aisbilldetais / Kad tu nu attkall att-
12: ee§śi :/: Vnd la§śi mann no tahs Ghramatas / Eek§chan kattras
13: tawi Titzigi raxtiti gir : Ka es ar śaweems Brahli§cheems / Eek-
14: §chan tawu Däbb䧜u warru ee=eedt / Kattru tu mums e§śi nopell-
15: niyis.
16: 7. Kad es / O Kunx / śawus Ghräkus apdohmayu / Mannas
17: Atztinyas A§śarus rittina :/: Bett kad es to muh§chigu Preeku ap-
18: dohmayu / Manna Śirdtz liexmodameeß vslätz: Pallied§i Kunx / ka
19: es tawu Waigu / Warru red§eht ar śaweems Atzeems / Eek§chan to
20: muh§chigu d§iewo§chanu.
21: 8. O JE§u CHri§t tu illge kahwe / Ar tawu Pa§taru=deenu :/:
22: Teems Czillwäkeems tohp ļohte bail / No leelu Waidu vs Sem-
23: mes: Nahtz tock / nahtz tock tu leels Śohgis / Vnd attpe§ty mums
24: §chehlige / No wi§śu ļaunu / Amen.
25: XXIX
26: Morgends Ge§änge.
27: Jch danck dir lieber HERE / daß du.
28: ES patteit§chu töw myļais Kunx / Ka tu mann e§śi pa§śargha-
29: yis :/: Tahda breeßmiga` Nackty / Mann tick czeete ghulloht:


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015