Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 397. lpp.

1: 3. Tapehtz wi§śi juhß Chri§titi Ļaudis / Kattri juhß §cheitan koh-
2: pa e§śeta :/: Att§tayeeta no juh§śu Leppnibu / Vnd ghaideeta vs juh§-
3: śu laiku : Ghribbaht juhß py Deewu d§iewoht / Tad meckleyeeta to
4: muh§chigu baggatibu / Wings jums to baggatige dohs / Vnd pal-
5: lied§ehß no wi§śahms bähdahms.
6: 4. Deewa Wahrdtz gir mums dohtz / Aran tyhras §chäla§ti-
7: bas :/: Ka mums pehtz to buhß d§iewoht / Vnd śöw śattai§śiteeß:
8: Tad laideeta mums to wära jembt / Vnd ar to Śirrdi py
9: to peelipt / Ja mehs no to attkahp§im / Tad 䧜am mehs pa§u-
10: §ti.
11: 5. Ock nhe buhtu tas peed§immis / Katters Deewa Wahrdu
12: pullgo :/: Tas gir wi§kim §amaitahtz / Vnd §taigha patt nacktz wid-
13: du : Pills Ghräko vnd Kauno / Vnd ap§mey to Deewa Wahrdu /
14: O way tay leelai Nhelaimibai / Wiņja Dwe§śele palleek muh§chige
15: pa§u§ta.
16: 6. Tohs Nabbagus kattri py jums d§iewo / Tohß vsluhkoyee-
17: ta :/: Tee jums leelu Kaunu darries / Kad juhß Śohda §tahweh§śee-
18: ta : To buhs jums arridśan §innaht / Ka Deews nhe gir no maxa-
19: tins / Vnd kas teems Nabbageems gir labbe darriyis / Tas turr śa-
20: wu Allgu dabbuis.
21: i§t gewißlich an der Zeit.
22: PAttees nu buhß tas ih§täns laix / Ka Deewa Dähls atteeß :/:
23: Eek§chan śawas leelas Ghodibas / Śohdiet tohß labbus vnd
24: ļaunus: Tad nhe buhs §mee§chanas laix / Kad wi§śas leetas
25: ar Vgauni śaddex / Ka Peteris no to raxta.
26: 2. Ba§unes d§irrdehs att§kannam / Pa wi§śas Pa§śaules ghal-
27: lam :/: Tad tudeļļ auk§cham czell§śeeß / Wi§śi Mirroņi peepeh§ch:
28: Bett tee kattri wehl d§iewi gir / Tohs tas Kunx weena` Atzes mirckly /
29: Parwehrtieß vnd attiaunahß.
30: 3. Pehtz to weenu ghramatu nola§śies / Eek§chan kattru gir
31: eeraxtietz :/: Ko wi§śi Czillwäki jauni vnd Wätzi / Wir§śon Semmes


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015