Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 396. lpp.

1: kus vnd to Nahwu par §meeklu darriyis / vnd czaur wiņ-
2: ja Auk§chamczell§chanu to Nheno§eed§ibu vnd to muh-
3: §chigu d§iewo§chanu attkal attne§śis e§śi / ka mehs no tha
4: Wälla Spähku attpe§titi / vnd czaur to pa§§chu Auk-
5: §cham czell§chanu irr muh§śai Mee§śi no teems mirro-
6: ņeems attkal buhs vsmohdenatai tapt : Dohd mums
7: §chehlige / Ka mehs to §tippre vnd no wi§śas Śirdtz ti-
8: tzam / vnd to preezigu Auk§chamczell§chanu muh§śas
9: Mee§śas ar wi§śeems §wähteems dabbuith warram /
10: czaur to pa§§chu tawu myļu Dählu muh§śu Kunghu
11: JE§um CHri§tum / Amen.
12: XXVIII.
13: Vom Jüng§ten Tage vnd ewigen
14: Leben.
15: Wacht auff ihr Chri§ten alle / Wacht auff.
16: VSmoh§teeta wi§śi juhß Chri§titi Ļaudis / Vsmoh§teeta no
17: wi§śas Śirdtz :/: Eek§chan §chahs Wahrgo§emmes / Vsmoh-
18: §teeta / nu gir leels laix : Tas Kunx dries nahx / Ta deena me-
19: ckle śawu Wackaru / Tohs Ghräzeneekus tas pa§uddenahß / Kas
20: warr preek§chan to pa§tahweht.
21: 2. Nauda / Mannta nhe darries labb / Mums nhe pallied§ehß
22: muh§śa Leppniba :/: Töw buhs to dries att§taht / Kad nahk ta ruhk-
23: ta Nahwe : Jeb gir töw ghann jaux Waix / Jeb e§śi tu jauns vnd
24: baggahtz / Deews warr töw peepeh§che śamaitaht / Eek§chan weenu
25: Atzis mircklu.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015