Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 395. lpp.

1: 2. To czerreyam mehs vnd titzam / Ka mehs wehl attkall red§e§-
2: śimeeß / Kad mehs czell§śimees no tahs Semmes / vnd preek§chan
3: Śhodu nahxim.
4: 3. Nu ghulli / teekams Deews töw vnd wi§śeems / Śawu Ba-
5: §un lix d§irrdeht / Ka wi§śo preek§cha taps la§śietz / Kas §läppäne gir
6: notitzis.
7: 4. Deews pallied§i mums ka mehs wi§śi lieds / Eek§chan Titzibas
8: d§iewoyam ghohdige / Pehtz preezige no §chennenes §kirram / Vnd
9: preek§chan tawu Śohdibu labbe pa§tahweyam / Amen.
10: Ein anders.
11: O JE§u wi§śas Pa§śaules Eeśakums / Nu eepreezini mums
12: kattri mehs no§kummu§§chi 䧜am / Czaur tawu ruhktu
13: Nahwu / Vnd pallied§i mums Kunx no wi§śahms bähdams /
14: Ka mehs nhe śamaitayam / Kad mums buhß nomirrth / Kyrie
15: elei§on.
16: Collecta beym Grabe.
17: O Wi§śewallditais Kunx vnd Deews / Katters tu
18: mums czaur to Mutt tawa §wähta Apustuļa Pa-
19: wila e§śi mahziyis / ka mums par teems kattri eek-
20: §chan CHri§to duß / nhe buhs bähdateeß : Mehs luhd§am
21: thöw / ka mehs ar wi§śeems Titzigeems warram weßti
22: tapt eek§chan to muh§chigu Preeku / Kad taws Dähls
23: nahx Śohdiet tohs d§iewus vnd Mirronus / czaur ta pa§-
24: §cha tawa myļa Dähla muh§śa Kungha JE§u CHri§ti
25: ruhktu Mohkams vnd Nawu / Amen.
26: Ein anders.
27: O Wi§§ewallditais Kunx vnd Deews / Katters tu
28: czaur to nomirr§chanu tawa Dähla tohs Ghrä-


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015