Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 394. lpp.

1: Nun la§tvns den Leib begraben.
2: NV laideeta mums to Mirroni aprackt / Par to nhe kahdu J§-
3: śami§śe§chanu turreht / Tas Jauna`=deena` attkal auk§cham
4: czell§śeeß / vnd nhe śatruhdähtz preek§chan nahx.
5: 2. Semme gir tas / vnd no tahs Semmes / Par Semm tas att-
6: kal taps / Vnd no tahs Semmes attkal auk§cham czellśeeß / Kad
7: Deewa Ba§une att§kannehs.
8: 3. Wiņja Dweh§śele d§iewo muh§chiege eek§chan Deewu / katters
9: to §cheit aran tyhras §chäla§tibas / No wi§śeems Ghräkeems vnd No-
10: §eegummeems / czaur śawu Dählu attpe§tiyis gir.
11: 4. Wiņja Bähdi / Nhelaimiba vnd Waidi / Gir dabbuyu§chi
12: śawu labbu ghallu / Wings gir ne§śis Chri§ti Naßtu / Gir nomirris
13: vnd d§iewo wehl.
14: 5. Ta Dweh§śele d§iewo beß wi§śas §uhd§e§chanas / Ta Mee§śa
15: ghull ihs tai Jaunai=deeni / Kad Deews to ap§kaidrohß / Vnd
16: muh§chigu Preeku tay dohß.
17: 6. Scheit gir tas Czillwäx bähdohß biyis / Bett turr tas att-
18: kall att§pirx / Eek§chan muh§chigu Preeku vnd Liexmibu / Spiedehs
19: ka ta §poh§cha Śaule.
20: 7. Nun att§tayam mehs to §cheit ghulloht / Vnd eetham mah-
21: yahs śawu czeļļu / śattai§śameeß arrid§an ar wi§śu Śirdi / Ai§to ta
22: Nahwe mums arrid§an pee=eedt.
23: 8. To pallieds mums CHri§tus mu§śo Preex / Katters mums
24: czaur śawu A§śini gir attpe§tiyis / No tha Wälla Spähku vnd muh-
25: §chigu Mohku / Tam gir Ślawa / Ghohtz vnd Patteitziba alla-
26: §chien / Amen.
27: So la§t vns den Leib behalten.
28: TAd laideeta mums to Mee§śu abghlabboht / Deews wiņja
29: Dweh§śel śarrgahß / Tas ween to apghahdahß / Ka wings to
30: §inna / bett mehs nhe prohtam.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015