Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 393. lpp.

1: 2. To darra CHri§tus pattee§śa Deewa Dähls / Tas yh§täns
2: Pe§titais / Kattru tu mann / O Kunx / e§śi litzis räd§äht / Vnd mah-
3: zi pa§iet / Ka tas 䧜ohtz ta D§iewiba vnd Pe§ti§chana / Eek§chan bäh-
4: dahms vnd arrid§an eek§chan mirr§chanu.
5: 3. To e§śi tu wi§śeems paradiyis / Ar leelu §chäla§tibu / Py tawu
6: Wall§tibu to wi§śu pa§śaul / Litzis aitzeenaht / czaur tawu §wähtu
7: dargu Wahrdu / Katters gir wi§śahs mallahs att§kanneyis.
8: 4. Wings gir ta Pe§ti§chana vnd §wäta ghaißma / Preek§chan
9: teems Paggaņeems / Apghaißmoht tohs kattri töw nhe pa§ie§t /
10: Vnd ghanniet / Wings gir tawo ļau§cho J§raeļa / §lawa / ghohtz /
11: Preex vnd Liexmiba.
12: Mitten wir im Leben §ind.
13: PAtt labba` d§iewo§chana` / Mums ta Nahwe śayämm :/: Kurr
14: mehs meckleyam kas pallieds / ka mehs §chala§tibu attrohdam /
15: Tas e§śi tu Kunx weens / Muh§śe No§eegummi gir mums
16: §chähl / Kattri töw Kunx apkaitenayu§chi gir / Swähtz Kunx Deews /
17: Swähtz warräns Deews / Swähtz §chehligais Pe§titais / tu muh-
18: §chiex Deews / Nhe leetz mums eeghrimbt / Eek§chan tahs ruhktas
19: Nahwes bähdams / Kyrie elei§on.
20: 2. Nahwes Widdu kahrdena / Mums tahs Elles Ryekle :/: Kas
21: ghribb mums no tahdeems bähdeems / Attkall atpe§tiet ? To darri tu
22: Kunx weens / §chähl gir tawai §chäla§tibai / Mu§śi Ghräki vnd leela
23: Waina: Swähtz Kunx Deews / Swähtz warräns Deews / Swähtz
24: §chehligais Pe§titais / Tu muh§chiex Deews / Nhe laid mums i§śami-
25: §tees / Par to d§iļļu Elles Werrßmi / Kyrie elei§on.
26: 3. Widdu eek§chan Elles bailibas / muh§śi Ghräki mums eed§änn :/:
27: Kurr buhs mums tad nobähkt / kurr mehs warram pallickt? Py töw
28: Kunx CHri§te ween / Tawu dahrgu A§śini e§śi tu ißlehyis / Katters
29: par wi§śu Ghräku ghann darra / Swähtz Kunx Deews / Swähtz
30: warräns Deews / Swähtz §chehligais Pe§titais / tu muh§chiex Deews
31: Nhe laid mums no alloteeß / No to ih§tanu Titzibu / Kyrie elei§on.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015