Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 392. lpp.

1: 9. Turr pallied§i mums JE§us CHri§t / Katters muh§śo dehļ
2: e§śi mirris / Vnd mums ar tawu ruhktu Nahwu / To Däbb䧜o=
3: wall§tibu attpirzis.
4: 10. Laideeta mums wi§śi lieds / Tam Kungam luhkt no Śirdtz
5: dibben / Par śawu leelu lehnibu / czaur JE§um CHri§tum / Amen.
6: Ach wie elend i§t vn§er Zeit.
7: OCk ka behdiga gir muh§śo d§iewo§chana / Scheitan wir§śon
8: §chahs Semmes :/: Ghann peepeh§ch tas Czillwähx peeghul-
9: lahß / Mums buhs wi§śeems nomirrth: Scheitan eek§chan
10: §chahs Wahrgo§emmes / gir wi§śur Bähdi vnde Darrbs / Jeb töw
11: ghann labb ißdohdahs.
12: 2. Ock Adama Krittums vnd No§egummi / To wi§śu vs mums
13: czehle :/: Ock Deews mahzi tu mums / Ka mehs to parei§e att§ie§tam:
14: Ka mehs tick ackli vnd §tullbi 䧜am / patt Nhelaimes widdu buhda-
15: mi / Nhe gir tas leels brienums ?
16: 3. Kunx Deews tu muh§śo ghellbe§chana e§śi / Tawu Palligu
17: mums śuhti :/: Ai§to tu tawus Ļaudis nhe aismirr§ti / Kattri śöw
18: py töw ghree§chahs: Ar tawu Gharru §tahwi mums klaht / Weenu
19: §chehligu Stundinyu arrid§an dohd / czaur JE§um CHri§tum /
20: Amen.
21: XXVII.
22: Vom Begräbniß.
23: Mit Fried vnd Frewd ich fahr dahin.
24: AR Meeru vnd Preeku es braut§cho proyam / Eek§chan Deewa
25: Prahtu / Droh§cha gir manna Śirrdtz vnd Prahtz / Weegla
26: vnd klu§śa / Ka Deews mann śohliyis gir / Ta Nahwe gir
27: manns Meex tappis.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015