Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 391. lpp.

1: 3. Ock manns Kunx JE§u CHri§t / Katters tu tick rahme /
2: Mannis dehļ py Kru§tu e§śi nomirris / Vnd mann to Däbb䧜u att-
3: pirzis / vnd mums wi§śeems ween lieds / To muh§chigu §chäla§tibu.
4: 4. Amen ick kattra` §tunda` / śacku es no Śirrdtz dibben / Tu ghrib-
5: bätu mums waddiet / Kunx CHri§te alla§chien / Ka mehs tawu
6: Wahrdu / Muh§chige warram §lahweht / Amen.
7: Jch weiß ein ewigs Himmelreich.
8: ES §innohß weenu muh§chigu Däbb䧧a=wall§tibu / Tha gir
9: iht krahßne darrita / Nhe no Śuddrabu neds śarrkanu Säll-
10: tu / Ar Deewa Wahrdu muhräta.
11: 2. Eek§chan to d§iewo Deewa Dähls / Tas Behrnings JE-
12: §us CHri§tus / Vs kattru wi§śa manna czerriba gir / Kamehr es py
13: to nahku.
14: 3. Es äßmu weens nabbax Czeļļa=wiers / Buhß §taighaht śa-
15: wu czeļļu / Eek§chan to muh§chigu Tähwa Semm / Es luhd§cho
16: mann nhe att§taht.
17: 4. Ar mannu A§śini e§śi tu attpe§tietz / Es myļo töw no Śirdtz /
18: E§śi paczeetiex tawohß bähdohß / Es ghribbu parwehrt tawas śah-
19: pes.
20: 5. Kad tu e§śi Deewabiyatais / vnd ey py laiku / Py to §wätu
21: Deewaghalldu / Wi§śus tawus Ghräkus vnd No§egummus / Es
22: nhe ghribbu wairs peeminneht.
23: 6. Jeb no töw wi§śi Czillwäki / Attkahp §cheit wir§śon Sem-
24: mes / Es ghribbu tow pa śahneem buht / Taws Preex vnd ghellbe-
25: §chana tapt.
26: 7. Rauda§chana by manns pirrmais Ballxnis / Ar Rauda§cha-
27: nu es peed§immu / Ar Rauda§chanu näß mann attkall noh§t / Teems
28: Tahrpeems par Barribu.
29: 8. Tomähr es §innu ka §chy manna Mee§śa / Eek§chan Kappu
30: nhe pallix / Pa§tara` deena` no jaukeems Engeļeems / Vsmohdenata
31: py muh§chigu Preeku.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015