Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 390. lpp.

1: 2. Manni Ghräki mann ļoht ehdieß / Manna §innama Śirdtz
2: mann mohzies :/: Ai§to manno Ghräko tick dauds ka Juhres §mill-
3: §chi / Tomähr es nhe ghribbu ißbailotees : Peemineht ghribbu es ta-
4: wu Nahwu / Kunx JE§u CHri§t taws śarrkans A§śins / Tee mann
5: ghann vsturrehs.
6: 3. Es äßmu weens Lohzeklis py tawu Mee§śu / Par to es pree-
7: zayohs no Śirdtz :/: No töw es nhe leekohs no§kirrtees / Nahwes
8: Mohkahs vnd bähdohs buhdams : Jebb es mirr§tu / tad es töw
9: mirr§tu / To muh§chigu d§iewo§chanu e§śi tu mann / Ar tawu Nah-
10: wu attpirzis.
11: 4. Kad tu no Nahwes auk§cham czehlees e§śi / Tad es śawa` Kap-
12: pa` nhe pallick§chu :/: Tawa Däbb䧜o Kahp§chana manns Preex gir /
13: Tahs Nahwes Jßbail tu warri payembt : Ai§to kur tu e§śi / turr es
14: nahk§chu / Ka es muh§chige py töw d§iewo vnd äßmu / Tapehtz es
15: liexmodams aisbrautzu.
16: 5. Nu brautzu es py JE§um CHri§t / Mannas Rohkas iß=§teep-
17: dams :/: Nu ghullu es vnd du§śu labb / Nhe weens Czillwähx warr
18: mann vsmohdenaht :/: Ka JE§us CHri§tus Deewa Dähls / Tas
19: atdarries mann tahs Debbe§śes Durrwis / Vnd weddies eek§chan to
20: muh§chigu d§iewojchanu. Amen.
21: Auff meinen lieben GOTT.
22: VS mannu myļu Deewu / Czerreyu es czeeßdams bähdas vnd
23: Waidu / Tas warr mann alla§ch pe§tiet / no Nhelaim / Lixtu /
24: vnd Mohkahms / Mannu Nhelaim warr tas pahrwehrt /
25: Wi§śas leetas §tahw wiņja Rohkahs.
26: 2. Jeb mann manni Ghräki kahrdena / Nhe ghribbu es tapehtz i§-
27: śami§t / vs Chri§tum ghribbu es czerreht / vnd tam ween śöw paļautees /
28: Tam es śöw padohmohß / Jeb d§iewodams jeb mirrdams.
29: 3. Kad mann ta Nahwe noh§t jämm / Gir ta Mirr§chana man-
30: ni Augļi / vnd CHri§tus gir manna D§iewiba / Tam es śöw padoh-
31: mohs / Es mirr§tu §chodeen jeb riete / Mannu Dweh§śel tas labbe
32: ghlabbohß.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015