Vārdlietojuma konteksts

 

Manc1631_LGL, 389. lpp.

1: niyu§chi / to buhs ick kattram att§ietees / nhe weens nhe drie§t to leektees.
2: 2. Eek§chan tawahms Rohkams mehs dohdamees / O Deews tu
3: myļais Tähws :/: Ai§to muh§śa Staigha§chana gir py töw / Schei-
4: tan mums nhe ghribbahs ißdohtees: Kamehr mehs §chinny buhda` ä§-
5: śam / Gir Waidi ween / Mohkas vnd bähdas / Py töw mehs Preeku
6: ghaidam.
7: 3. Nhe kahdu Wahrpu tas Quee§chaghrautz näß / Ja tas nhe ee-
8: kriet Semmeh :/: Ta buhs arrid§an muh§śai §emmigai Mee§śai / Par
9: Pie§chlu vnd Pällnu tapt : Pirms ta nahk tanni ghodiba` / Kattru tu
10: Kunx CHri§t mums e§śi śattai§śiyis / czaur tawu Noee§chanu py
11: Tähwu.
12: 4. Kapehtz ghribbam mehs dauds tad bytees / Par to Nahwu
13: wir§śon §chahs Semmes? :/: Tomähr ween reis gir ja=mirr§t / O labb
14: tam kas §cheitan gir biyis : Katters ka Simeons aismeeg / Śawus
15: ghräkus att§ie§t / CHri§tum śayämm / Ta buhß tam Czillwäkam no-
16: mirrt.
17: 5. Apdohma tawu Dweh§śel / pa§śarrgi tawu Mee§śu / Laid Deews
18: tas Tähws ghada :/: Wiņja Engeļi tawi śarrgi gir / Paghlabbo töw
19: no wi§śu ļaun : Ja ka kahda kluxtama Wi§ta śawus Czali§chus / Ap-
20: śäds ar śaweems §pahrni§cheems / Ta darra Deews arrid§an mums
21: Nabbageems.
22: 6. Mehs 䧜am nomohda` / jeb ghullam / Tad tomähr mehs Dee-
23: wam peedäram :/: Vs CHri§tum mehs 䧜am Chri§titi / Tas warr
24: tam Wällam prettie §tahweht : No Adamu vs mums nahk ta Nah-
25: we / CHri§tus pallieds mums no wi§śahms bähdams / Tapehtz §lah-
26: weyam mehs to Kunghu.
27: Wenn mein Stündlein verhanden i§t.
28: KAd manna Stundinya daggayu§śi gir / Vnd mann jabrautz
29: manns czell§ch :/: Tad pawadi mann O Kunx JE§u Chri§t /
30: Beß Palligu mann nhe att§tah : Mannu Dweh§śel manna`
31: pa§tara` ghalla` / Es pawehļu tawahs Rohkas / Tu to ghann labb
32: pa§śarrgha§śi.


 

© LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
© LU Humanitāro zinātņu fakultātes Baltu valodu katedra
© LU Latviešu valodas institūts
2002-2015